โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 10, 2015

homework

★☆★ Homework (Noun) = การบ้าน ★☆★.
- Do your homework.
ทำการบ้านของเธอซะ

- I didn’t do my homework.
ฉันไม่ได้ทำการบ้าน

- I have to do my homework.
ฉันต้องทำการบ้าน

- Is he gonna do his homework?
เขาจะทำการบ้านมั้ย

- I forgot to do my homework.
ฉันลืมทำการบ้านมา

- They are doing homework now.
พวกเขากำลังทำการบ้านในขณะนี้

- Have you done your homework yet?
เธอทำการบ้านเสร็จหรือยัง

- I’m sick of doing homework every day.
ฉันรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำการบ้านทุกวัน

- I should have done my homework last night.
ฉันน่าจะทำการบ้านเมื่อคืนนี้

- From time to time, I am lazy to do my homework.
บางครั้งฉันก็ขี้เกียจทำการบ้าน

- Have you done your homework? คุณทำการบ้านเสร็จหรือยัง
A: Yes, I have. ฉันทำแล้ว
No, I haven't. ฉันยังไม่ได้ทำ


ตารางชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
  วิชางานไม้   Woodwork
  วิชาจิตวิทยา   Psychology
  วิชาชีววิทยา   Biology
  วิชาดนตรี   Music
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   Information and Communication Technology (IT /ICT)
  วิชานาฏศิลป์   Dance
  วิชาแนะแนว   Guidance
  วิชาโบราณคดี   Archaeology
  วิชาประวัติศาสตร์   History
  วิชาพลศึกษา   Physical Education
  วิชาฟิสิกส์   Physics
  วิชาภาษาจีน   Chinese
  วิชาภาษาญี่ปุ่น   Japanese
  วิชาภาษาไทย   Thai Language
  วิชาภาษาฝรั่งเศส   French
  วิชาภาษาเยอรมัน   German
  วิชาภาษาอังกฤษ   English
  วิชาภูมิศาสตร์   Geography
  วิชามานุษยวิทยา   Anthropology
  วิชาวรรณกรรม   Literature
  วิชาวิทยาศาสตร์   Science
  วิชาศิลปะ   Art
  วิชาเศรษฐศาสตร์   Economics
  วิชาสังคม   Social Studies
  วิชาสุขศึกษา   Health and Hygiene
  วิชาหน้าที่พลเมือง   Citizenship

ตารางชื่อคณะวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะเกษตรศาสตร์   Faculty of Agriculture
  คณะจิตวิทยา   Faculty of Psychology
  คณะทันตแพทยศาสตร์   Faculty of Dentistry
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   Faculty of Information Technology
  คณะนิติศาสตร์   Faculty of Law
  คณะนิเทศศาสตร์   Faculty of Communication Arts
  คณะบริหารธุรกิจ   Faculty of Business Administration
  คณะประมง   Faculty of Fisheries
  คณะพยาบาลศาสตร์   Faculty of Nursing
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   Faculty of Commerce and Accountancy
  คณะแพทยศาสตร์   Faculty of Medicine
  คณะเภสัชศาสตร์   Faculty of Pharmaceutical Sciences
  คณะมนุษยศาสตร์ Faculty of Humanities
  คณะรัฐศาสตร์   Faculty of Political Science
  คณะวนศาสตร์   Faculty of Forestry
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   Faculty of Journalism and Mass Communication
  คณะวิทยาศาสตร์   Faculty of Science
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   Faculty of Engineering
  คณะศิลปศาสตร์   Faculty of Liberal Arts
  คณะศึกษาศาสตร์   Faculty of Education
  คณะเศรษฐศาสตร์   Faculty of Economics
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   Faculty of Architecture
  คณะสหเวชศาสตร์   Faculty of Allied Health Sciences
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Faculty of Sociology and Anthropology
  คณะสังคมศาสตร์   Faculty of Social Sciences
  คณะสัตวแพทยศาสตร์   Faculty of Veterinary Medicine
  คณะสาธารณสุขศาสตร์   Faculty of Public Health
  คณะอักษรศาสตร์   Faculty of Arts

การใช้ homework แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ homework สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : homework
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : homework

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : homework
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : homework
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : homework
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : homework
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : homework
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : homework
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : homework
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : homework
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : homework
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : homework
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : homework
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : homework
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : homework
15. American heritage : www.ahdictionary.com : homework
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : homework
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : homework
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : homework
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : homework
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : homework
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : homework
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : homework
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : homework
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : homework
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : homework
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : homework
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : homework
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : homework
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : homework
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : homework
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : homework

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : homework
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : homework
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : homework
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : homework
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : homework
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : homework

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment