โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, October 3, 2015

การใช้ alone

adverb
ตามลำพัง alone, by oneself, on one's own
ลำพัง alone, solely, by oneself
เดียวดาย lone, singly
โดดเดี่ยว alone, singly, solely
โดยลำพัง alone, singly, aloof
เปล่าเปลี่ยว alone
คนเดียวby oneself, lonely, alone
ผู้เดียวalone
โดดเดี่ยวเดียวดาย single-handedly, solitarily, alone
adjective
เดียวดาย alone, forlorn
โดดเดี่ยว solitary, lonely, alone, insular, desolate, recluse
เดี่ยว single, only, one, alone, simple
หัวเดียวกระเทียมลีบ lonely, alone, lonely and helpless
เปล่าเปลี่ยว desert, desolate, forlorn, lonesome, uncared-for, alone
โดยลำพัง alone, aloofเพียงแค่..., เท่านั้น...
- He alone can remember.
เขาคนเดียวเท่านั้น ที่จำได้

- She is alone in believing that he is innocent.
เธอเป็นคนเดียวที่เชื่อว่าเขาเป็นผู้บริสุทธ์


ทำอะไรคนเดียว
- He likes being alone in the house.
เขาชอบการอยู่คนเดียวในบ้าน

- She decided to climb the mountain alone.
เธอตัดสินใจที่จะปีนภูเขาเพียงคนเดียว


ฉันเป็นคนเดียวที่ควรถูกตำหนิ
- The blame is mine and mine alone.
- I am the only one who should be blamed.


เพียงลำพัง (มากกว่าหนึ่ง)
- At last, we're alone together.
ในที่สุดพวกเราก็อยู่ด้วยกันเพียงลำพัง

- He lives alone. Finally the two of us were alone together.
เขาอาศัยอยู่คนเดียว ในที่สุดพวกเราสองคนอยู่ด้วยกัน

- My wife and I like to spend time alone together away from the kids.
ภรรยาและฉันชอบที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวอยู่ห่างจากเด็ก ๆ

- It was forbidden for an unmarried couple to be alone together.
มันเป็นสิ่งต้องห้าม สำหรับคู่แต่งงานที่ยังไม่ได้สมรส ที่จะอยู่ด้วยกันตามลำพัง


การใช้ alone ในประโยคคำถาม
– Do you live alone?
คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า

- Do you like living alone?
คุณชอบอยู่คนเดียวหรือเปล่า

- Is being constantly alone a bad thing?
การอยู่คนเดียว เป็นสิงไม่ดีใช่ไหม


ทำโดยลำพัง โดยไม่มีใคร /สิ่งใดช่วย
- She raised six children alone.
เธอเลี้ยงดูลูกหกคนเดียว

I was all alone in the office yesterday.
ฉันอยู่คนเดียว ในที่ทำงานเมื่อวานนี้
(ทำงานอยู่คนเดียว ไม่มีคนช่วย)

- The police believe the criminal acted alone.
ตำรวจเชื่อว่าอาชญากร ลงมือทำงานเพียงคนเดียว

- Medication alone won't relieve the symptoms entirely.
การใช้ยาเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยบรรเทาอาการได้ทั้งหมด

go it alone = ทำอะไรโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใคร
- Andrew decided to go it alone and start his own business.
แอนดรูตัดสินใจที่จะลุยทำคนเดียว เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง


Noun/Pronoun + alone = เพื่อบอกให้รู้ว่านาม หรือสรรพนามนั้น เป็นสิ่งเดียวกัน
- You can't blame anyone else; you alone made the decision.
คุณไม่สามารถโทษคนอื่นได้ คุณคนเดียวนั่นแหละที่ตัดสินใจ


การใช้ alone แหล่งค้นคว้าภายนอก
- She lives alone.
เธออาศัยอยู่คนเดียว

- I was alone in the house.
ฉันเคยอยู่ตามลำพังในบ้าน

- John prefers to travel alone.
จอห์นชอบเดินทางคนเดียว

- He was alone with his thoughts.
เขาครุ่นคิดอยู่คนเดียว

- She lived alone for many years.
เธออาศัยอยู่คนเดียวเป็นเวลาหลายปี

- Carol felt all alone in the world.
แครอลรู้สึกว่าอยู่คนเดียวในโลก

- She was sitting all alone in the hall.
เธอนั่งอยู่คนเดียวในห้องโถง

- It's hard bringing up children alone.
มันยากที่จะเลี้ยงดูลูกคนเดียว

- The assassin said he had acted alone.
ฆาตกรกล่าวว่าเขาได้ทำคนเดียว

- I felt completely alone in the world.
ฉันรู้สึกว่าอยู่คนเดียวในโลกใบนี้

- I've been so alone since you went away.
ฉันอยู่อย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่เธอจากไป

- I don't like going out alone at night.
ฉันไม่ชอบออกไปข้างนอกคนเดียวตอนกลางคืน

- He alone knows where the files are hidden.
เขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าไฟล์ต่างๆ ถูกซ่อนอยู่ที่ไหน

- You shouldn’t leave a child alone in the house.
คุณไม่ควรทิ้งเด็กไว้คนเดียวในบ้าน

- He felt very alone when he went away to school.
เขารู้สึกโดดเดี่ยวมากตอนที่เขาไปโรงเรียน

- I got him alone and asked him what had really happened.
ฉันได้พบเขาตามลำพัง และถามเขาว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้น

- This wine goes well with food, but is also very good alone.
ไวน์นี้ไปได้ดีเมื่อกินกับอาหาร แต่ยังรสดีมาก เมื่อดื่มเพียว ๆ

- Roger hadn’t had a chance before to be alone with Therese.
โรเจอร์ไม่เคยได้มีโอกาสมาก่อน ที่จะได้อยู่กับเทเรซตามลำพัง

- Kazakhstan alone had more than 100 different nationalities.
เฉพาะประเทศคาซัคสถานเท่านั้นมีมากกว่า 100 สัญชาติที่แตกต่างกัน

- เธอไม่สนใจกับการอยู่คนเดียว เพราะเธอไม่เคยรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว
She doesn't mind being alone because she never feels lonely.
She doesn't mind being alone because she never feels lonesome.

- He is so severely disabled that he cannot manage alone.
เขาเป็นคนพิการขั้นรุนแรงจนไม่สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆได้ตามลำพังคนเดียว

- He traveled alone to visit his grandparents when he was only seven.
เขาเดินทางเพียงลำพังคนเดียว เพื่อไปเยี่ยมคุณปู่ย่าตายายเมื่ออายุแค่เจ็ดขวบ

- She's worried about losing her job, and she's not alone.
เธอเป็นกังวลกับการสูญเสียงานของเธอ และไม่ใช่เธอเพียงคนเดียว (ยังมีคนอื่นอีก)

- She was nervous about being all alone in the city when she started her new job.
เธอรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการได้อยู่คนเดียวในเมืองเมื่อเธอเริ่มงานใหม่

- He was not alone in calling for reform. Many people were demanding changes.
เขาไม่ใช่คนเดียวในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป แต่หลายคนก็กำลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง

- This is the first time the couple has been out alone together since the birth of their child.
นี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้ออกไปข้างนอกด้วยกัน นับตั้งแต่พวกเขามีลูก


Michael Jackson - You Are Not Alone


การใช้ alone แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ alone สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : alone
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : alone

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : alone
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : alone
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : alone
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : alone
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : alone
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : alone
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : alone
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : alone
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : alone
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : alone
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : alone
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : alone
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : alone
15. American heritage : www.ahdictionary.com : alone
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : alone
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : alone
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : alone
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : alone
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : alone
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : alone
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : alone
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : alone
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : alone
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : alone
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : alone
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : alone
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : alone
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : alone
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : alone
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : alone

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : alone
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : alone
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : alone
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : alone
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : alone
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : alone

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have


No comments:

Post a Comment