โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, October 7, 2015

การใช้ give

Give (Verb)
 ให้ give, provide, let, allow, offer, furnish
 ประทาน give, grant, bestow, offer, confer
 ยก lift, raise, uplift, give, heave, carry
 แจก deal, distribute, give, allot, prorate
 ส่ง send, pass, impart, consign, hand, give
 ประสาท confer, bestow, give, grant, be pleased to give
 อวย give, bestow, consent, grant, permit, yield
 เอื้ออำนวย impart, provide, bestow, give, grant, accord
 เวน transfer, give, hand over, present
 กำนัล give, present
 ประสิทธิ์ประสาท endow, bestow, give
 จำหน่ายจ่ายแจก distribute, divide, share, give
 ยกให้ entail, give, allow
 มอบให้ dedicate, donate, entail, give, grant, impart
 ปูนบำเหน็จ give, reward with a gift, distribute, allot, bestow, mete
 เอาให้ give
 อำนวยผล give, produce result
 อุทิศถวาย dedicate, give, offer

♥ Give/ Gave/ Given ความหมายโดยรวม = ให้ ♥

♥ ให้สิ่งของ (give + สรรพนามที่อยู่ในรูปกรรม + สิ่งของที่ให้)
- He gave me a diamond ring.
เขาให้แหวนเพชรฉัน 1 วง

- I’ve got some old diaries that my grandmother gave me years ago.
ฉันมีสมุดบันทึกประจำวันเก่า ๆ ที่คุณยายให้มาเมื่อหลายปีก่อน (ละสิ่งของที่ให้ = that)

- I also want to give you what you want. What would you be happy with?
นอกจากนี้ฉันอยากให้สิ่งที่คุณต้องการ คุณอยากได้อะไรหรอ


♥ ฝากให้ (give + สิ่งของที่ให้ + to + สรรพนามที่อยู่ในรูปกรรม)
- Could you please give this to John?
คุณช่วยเอาสิ่งนี้ให้กับจอห์นได้ไหม


♥ ให้เงินเดือนเพิ่มขึ้น
- I am going to give you both a raise.
ผมจะเพิ่มเงินเดือนขึ้น ให้พวกคุณทั้งสอง


♥ ให้ตำแหน่ง
- I am going to give you a promotion.
ผมจะเลื่อนตำแหน่งให้พวกคุณ

- I will give you a higher position in the company.
ผมจะเลื่อนตำแหน่งคุณให้สูงขึ้น

- She was over the moon when her boss gave her a promotion.
เธอสุขล้นเหลือ เมื่อเจ้านายเลื่อนตำแหน่งให้เธอ


♥ ให้คำแนะนำ
- Can I give you some advice?
ฉันขอให้คำแนะนำกับคุณได้ไหม

- Can you give me some advice?
คุณช่วยให้คำแนะนำกับฉันได้ไหม

เขาให้คำปรึกษาที่ดีกับคนอื่น
- He gives good advice to other people.
- He gives good counsel to other people.

- He also gave some helpful advise on fire prevention in the home.
นอกจากนี้เขายังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในบ้าน


♥ ให้กำเนิด/ คลอด (give birth)
- When did you give birth?
คุณคลอดลูกไปเมื่อไหร่

- I gave birth to a baby girl yesterday.
ฉันคลอดลูกสาวเมื่อวานนี้

- The dog gave birth to five puppies.
สุนัขให้กำเนิดลูกสุนัข 5 ตัว (สัตว์ก็ใช้ คำเดียวกัน)

- Did you give birth naturally or via a C-Section?
คุณคลอดลูกตามธรรมชาติ หรือโดยการผ่าออก♥ ให้โอกาส / ขอโอกาส
- Please give me another chance.
ได้โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้ง

- Come on, just give me a chance.
เอาน่า ให้โอกาสฉันหน่อย

- Please give me another chance to prove myself to you.
ได้โปรดให้โอกาสฉันอีกสักครั้ง เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็น


♥ ให้เวลา
- Give it time.
ให้เวลากับมัน

- You never give me the time of day.
คุณไม่สนใจฉันเลย / คุณไม่ให้เวลาฉันเลย

- When are you going to give me the time of day?
เมื่อไหร่ที่คุณจะสนใจฉัน / เมื่อไหร่ที่คุณจะให้เวลาฉัน

- When are you going to give time to your special someone?
เมื่อไหร่ที่คุณใช้เวลาร่วมกับคนพิเศษของคุณ (คนที่คุณคบ)

- A: How long did he give you to do this? B: Till tomorrow.
A:เขาให้เวลาคุณเท่าไหร่คะ B: ถึงพรุ่งนี้


♥ ให้ความช่วยเหลือ / ขอความช่วยเหลือ
- Can you give me a hand with this, please?
กรุณาช่วยฉันหน่อยได้มั้ย


♥ give back = 1. ให้คืนกับ...(เจ้าของ)
- Give it me back!
เอามาคืนให้ฉัน

เธอคืนปากกาให้ฉันได้ไหม
- Could you give me my pen back?
- Could you give me back my pen?

- I picked it up and gave it back to him.
ฉันเอามาและก็ส่งคืนให้เขาแล้ว (ไม่เป็นทางการ)

♥ give back = 2. ให้คืนกลับสู่ ...(สภาพเดิม)
- The operation gave him back the use of his legs.
การผ่าตัดครั้งนั้นทำให้ขาของเขา กลับมาใช้งานได้ปกติ


♥ ได้รับ ( ใช้แบบPassive Voice)
- Should boys and girls be given the same amount of freedom?
ชายและหญิงควรได้รับเสรีภาพเท่ากันหรือไม่


♥ ทำให้ปวดใจ / ทำให้เสียใจ
- My boyfriend often gives me a heartache.
แฟนของฉันทำให้ฉันปวดใจอยู่บ่อย ๆ


♥ to give someone the cold should = ทำตัวเย็นชากับใคร/ ไม่สนใจใคร
- He gave me the cold should. เขาทำตัวเย็นชากับฉัน


♥ โทรศัพท์ (give + สรรพนามที่อยู่ในรูปกรรม + a call)
- Give me a call sometime.
โทรมาหาฉันบ้างนะ

- I hesitantly gave him a call.
ฉันโทรหาเขาอย่างลังเลใจ

- I'll give you a call tomorrow about noon.
ฉันจะโทรหาคุณในวันพรุ่งนี้ประมาณเที่ยง

- Next time you come to Bangkok, don’t forget to give me a call.
คราวหน้าคุณมากรุงเทพฯ อย่าลืมโทรหาฉัน

- If you have any problems with your appointment, give us a call.
ถ้าคุณมีปัญญหาเกี่ยวกับการนัดหมาย โทรหาเราได้


♥ เสียสละ / ให้อนาคต
- We make sacrifices now to give our children a better tomorrow.
เราเสียสละเพื่อให้ลูก ๆ ของเราดีขึ้นในอนาคต


--- ♥ give up = เลิกพฤติกรรม.../ ยอมแพ้ (ต่อบางอย่าง) ♥ ---
♥ give up(1) = เลิกสูบบุหรี่
- You should give up smoking.
คุณควรเลิกสูบบุหรี่

- It is never too late to give up smoking.
ไม่เคยสายเกินไปที่จะเลิกสูบบุหรี่

- Do you know someone who give up smoking?
คุณรู้จักใครที่เลิกสูบบุหรี่แล้วบ้างไหม

♥ give up(2) = ยอมแพ้/ ลาออก/ ถอดใจ
- Don’t give up.
อย่ายอมแพ้

- Never give up.
อย่ายอมแพ้

- He didn't give up.
เขาไม่ยอมแพ้

- Fight and never give up.
สู้ต่อไป อย่ายอมแพ้

- He’ll never give up his power.
เขาไม่มีวันละอำนาจของเขา

- Don’t give up. There’s still a chance.
อย่าเพิ่งยอมแพ้ ยังมีโอกาสอยู่

- Don’t give up your day job.
อย่าลาออกจากงานหลัก (day job = งานหลัก)

- Don’t lose heart, keep fighting, don’t give up!
อย่าเพิ่งท้อใจสิ ต้องสู้ต่อไป อย่ายอมแพ้


♥ give in = ใจอ่อน/ ยินยอม/ ไม่เถียง/ ไม่โต้แย้ง/ ทำใจยอมรับ
- Don’t give in to him.
อย่ายอมต่อเค้า/ อย่าใจอ่อนให้เขา

- Don’t give in to those kinds of thoughts.
อย่าไปยอมจำนวนต่อความคิดเหล่านั้น

- She give in to despair and refused to take medicine.
เธอทำใจยอมรับความสิ้นหวัง และปฏิเสธที่จะกินยา

- The government refused to gave in to their demands.
รัฐบาลปฏิเสธที่จะยอมตามความต้องการของพวกเขา

- In the end, I had to give in to dad -- he's usually right anyway.
ท้ายที่สุดผมต้องยอมจำนนให้กับพ่อ - ปกติแล้วพ่อก็ถูกเสมอ

- The President said he would never give in to demands by terrorists.
ประธานาธิบดีบอกว่าเขาจะไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ก่อการร้าย

- You shouldn't always give in to other people -- stick up for yourself more.
เธอไม่ควรยอมให้คนอื่นเสมอ - เธอต้องพูดปกป้องตัวเองให้มากกว่านี้

- Jenny kept begging me for a new bicycle, and I finally gave in.
เจนนีรบเร้าฉัน เพื่อขอจักรยานคันใหม่ และในที่สุดฉันยอมใจอ่อน(ยอมให้/ ยอมซื้อให้)


♥ give = ไปส่ง (give + คน + a ride + สถานที่ปลายทาง)
- Can you give me a ride home?
คุณช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหม

- Can you give me a ride to work?
คุณช่วยไปส่งฉันที่ทำงานได้ไหม

- I'll give you a ride to the airport.
ฉันจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน


♥ give away = ไปรับ ไปส่ง
- In the past 8 months, they've given away more than 2,000 free rides.
ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา พวกเขารับส่งผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าโดยสารมากถึง 2 พันคน


♥ give + คน + การเจ็บป่วย
- Give me the pain today, let’s end it today.
(เธอ)ทำให้ฉันเจ็บ ขอให้จบในวันนี้

- I don’t like to eat greasy food because it gives me a stomach ache.
ฉันไม่ชอบกินอาหารที่มีไขมันเพราะมันทำให้ฉันปวดท้อง


♥ พูดถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น แล้วผู้พูดไม่เห็นด้วย (ตรงข้ามกับสิ่งที่อยากให้เกิด/ มีทางเลือกอื่น)
- You could have given me more time to get ready.
คุณสามารถให้เวลากับฉันมากขึ้นกว่านี้ เพื่อฉันจะได้เตรียมพร้อม


รวมประโยคการใช้ give
- Get it?
เข้าใจไหม

- Give me that.
เอามาให้ฉัน

- Don’t give up.
อย่ายอมแพ้

- Never give up.
อย่ายอมแพ้

- Give me a call.
โทรหาฉันนะ

- I’ve given up.
ฉันเลิกแล้ว

- Give it back!
เอาคืนมาให้ฉัน

- Give alms.
ใส่บาตร/ ตักบาตร

- Give me five.
แปะมือกัน (กับฉัน)

- Give me a hint.
บอกใบ้ให้หน่อยดิ

- Give me the pen.
เอาปากกาให้ฉัน

- Give me a chance.
ให้โอกาสฉันเถอะ

- Give yourself a hand.
ปรบมือให้ตัวเอง

- Give me that please.
เอาอันนั้นมาให้ฉัน

- Fight and never give up.
สู้ต่อไป อย่ายอมแพ้

- My mum gave you this.
แม่ของฉันฝากของมาให้ให้คุณ

- Give a peck on the cheeks.
จุ๊บแก้ม (เบาๆและเร็ว)

- She gave me a funny look.
เธอมองฉันด้วยสายตาแปลกๆ

- Don’t give up your day job.
อย่าลาออกจากงานหลักของคุณ

- Can you give me a ride home?
คุณช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหม

- I’m going to give you an x-ray.
ฉันจะทำการเอ็กซเรย์ให้คุณ

- I will give you everything I have.
ฉันจะให้คุณทุกอย่างที่่ฉันมี

- I'll give you a ride to the airport.
ฉันจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน

- The child gave the wrong answer.
เด็กให้คำตอบผิด

- Do you want me to give some idea.
จะให้ฉันช่วยออกความคิดเห็นให้มั้ย

- I want to give you some feedback.
ฉันอยากให้คำติชมคุณ

- I’m going to give you an injection.
ฉันจะฉีดยาให้คุณ

- He didn't give up. He kept practicing.
เขาไม่ยอมแพ้ เขายังคงฝึกต่อไป

- I’m gonna give you a hundred dollars.
ฉันจะให้คุณ 100 ดอลล่าร์

- In the morning I give alms to Monks.
ตอนเช้าฉันใส่บาตรพระ

- Could you give me some smaller notes?
ขอธนบัตรย่อยได้ไหม

- Why don’t you give me 20 push-ups?
ไหนแกวิดพื้นซัก 20 ทีให้ฉันหน่อยสิ

- My friends asked me to give this to you.
เพื่อนๆ ของฉันฝากของมาให้ให้

- I’m going to give you guys a special price.
ฉันจะให้ราคาพิเศษแก่พวกคุณ

- I’ll give you my everything.
ฉันจะทุ่มให้สุดตัว ฉันจะทำทุกอย่างให้เต็มที่

- Could you help give me some directions?
คุณช่วยบอกทางให้ฉันได้ไหม

- He’ll never give up his power.
เขาไม่มีวันละอำนาจของเขา (ยอมทิ้งอำนาจ)

- Can you give me a ride to Victory Monument?
คุณช่วยไปส่งฉันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ไหม

- I’m sorry, but it’s too soon to give it to you.
ขอโทษนะ แต่ฉันคิดว่ามันเร็วเกินไปที่จะให้คุณได้

- Can you do me a favor and give this to John?
ฉันขอวานให้คุณ เอาสิ่งนี้ไปให้จอห์นได้ไหม

- You shouldn’t refuse his help if he gives it to you.
เธอไม่ควรปฏิเสธเขาถ้าเขาเสนอความช่วยเหลือ

- What question would you never give an answer to?
คำถามอะไร ที่คุณมักให้คำตอบไม่ได้คืออะไร

- I want to give you some constructive criticism.
ฉันอยากติเพื่อก่อ (ฉันอยากติชมเพื่่อให้คุณพัฒนาดีขึ้น)

Scary movies that will give you nightmares for 3 days!
หนังสยองขวัญจะทำให้คุณฝันร้าย 3 วัน!

- That’s a bit expensive, can you give me a discount?
ราคานั้นแพงไปหน่อย ช่วยลดราคาให้ฉันหน่อยได้ไหม

- You can have it as long as you give it back.
คุณเอาไปได้ ตราบเท่าที่คุณจะนำกลับมาคืน (ยืมได้แต่ต้องคืน)

- He lived on a farm for 90 years before he gave up the ghost.
เขาใช้ชีวิตในชนบทเป็นเวลา 90 กว่าปี ก่อนเขาเสียชีวิต

- She’s given a lot of support to him, but he’s never thanked her.
เธอให้กำลังใจเขาเสมอ แต่เขาไม่เคยขอบคุณเธอ

- I like to give encouragement to anybody who thinks positively.
ฉันชอบให้กำลังใจกับใครที่มองโลกในแง่ดี

- We are prepared to give as much support or advice as is needed to help.
เราได้เตรียมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ หรือคำแนะนำการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

- They’ve never given up, so they’ll never surrender.
พวกเขาไม่เคยยอมแพ้ ดังนั้นไม่มีวันที่พวกเขาจะยอมจำนน (surrender = ยอมจำนน/ สวามิภักดิ์)

- I'm a teacher. I work in a school and help to give students new knowledge and experiences.
ฉันเป็นครู ทำงานในโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ

- I've listened to you sing before. So don’t give up your day job.
ฉันเคยฟังคุณร้องมาก่อน ดังนั้นอย่าลาออกจากงานหลักของคุณ (แซวเพื่อนว่าเอาดีทางร้องเพลง ไม่รุ่ง)การใช้ give แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ give สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : give
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : give

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : give
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : give
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : give
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : give
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : give
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : give
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : give
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : give
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : give
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : give
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : give
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : give
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : give
15. American heritage : www.ahdictionary.com : give
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : give
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : give
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : give
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : give
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : give
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : give
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : give
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : give
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : give
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : give
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : give
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : give
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : give
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : give
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : give
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : give

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : give
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : give
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : give
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : give
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : give
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : give

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment