โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 28, 2015

การใช้ keep

keep = เก็บไว้, รักษาไว้, ดูแล, กักขัง, สงวนไว้, พยายามทำ, ดำเนินกิจการ


♥ keep + V.ing = พยายามทำ/ ดำเนินต่อ
- keep learing
เรียนรู้ต่อไป

- keep trying
พยายามทำต่อไป

- keep practicing
ฝึกฝนต่อไป

- He kept walking.
เขาเดินต่อไป

- keep doing
ทำต่อไป / ก้าวต่อไป

- He keeps trying to distract me.
เขาพยายามจะทำให้ฉันเสียสมาธิ

- I am trying to keep within budget.
ฉันพยายามให้ไม่เกินงบ

- I kept hoping that he'd phone me.
ฉันหวังอยู่เสมอว่าเขาจะโทรหาฉัน

- She keeps changing her mind about the wedding.
เธอยังคงเปลี่ยนไปมา เกี่ยวกับงานแต่งงาน

- I keep on thinking I've seen her before somewhere.
ฉันคิดมาตลอดว่า ฉันเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อน


♥ keep = เก็บรักษา
- Can you keep a secret?
คุณเก็บความลับได้ไหม

- I'always keep my receipts.
ฉันเก็บใบเสร็จไว้เสมอ

- I kept the most interesting books.
ฉันเก็บหนังสือที่น่าสนใจที่สุดไว้


♥ keep = เก็บเพื่อเฝ้าดู
- The patient is being kept under observation.
ผู้ป่วยถูกเก็บตัวอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์


♥ keep = เก็บสำรอง
- I always keep a tin of baked beans for emergencies.
ฉันมักเก็บกระป๋องถั่วอบไว้ในกรณีฉุกเฉิน


♥ keep time = แสดงเวลาที่ถูกต้อง
- Does your watch keep good time
นาฬิกาของคุณเดินตรงหรือเปล่า


♥ keep = จด, เก็บบันทึกข้อมูล, บันทึกไดอารี่, บันทึกบัญชี
- I've kept a diary for twelve years now.
ฉันเก็บไดอารี่มา 12 ปีแล้ว

- Keep an account of how much you're spending.
เก็บบัญชีรายรับรายจ่ายจำนวนเงินที่คุณใช้ไป

- I've been keeping this diary now for four months.
ตอนนี้ฉันเขียนไดอารี่บันทึกไว้สี่เดือนแล้ว


♥ keep = นัดหมายการประชุม หรือจัดงาน
- She phoned to say she couldn't keep her appointment.
เธอโทรศัพท์ไปบอกว่าเธอไม่สามารถไปตามนัดได้


♥ keep = ทำในสิ่งที่คุณได้บอกใครบางคนว่าคุณจะทำ
- I'll keep my promise, naturally.
ฉันจะรักษาสัญญาดังที่ให้ไว้

- I have tried to keep my promise.
ฉันพยายามจะรักษาสัญญาไว้

- How do I know you’ll keep your word?
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณจะรักษาคำพูดของคุณไว้

- I made a promise to you and I intend to keep it.
ฉันสัญญากับคุณแล้ว และฉันก็จะรักษาสัญญา

- If you cannot keep your appointment, please let us know.
หากคุณไม่ว่างตามที่นัดไว้ ได้โปรดแจ้งให้เราทราบ

- He promised the family, and I think he will keep his word.
เขาสัญญาไว้กับครอบครัว และฉันคิดว่าเขาจะรักษาคำพูดไว้


♥ keep = จัดหาเงิน, จัดหาอาหาร ให้ใครบางคน
- His pay doesn’t even keep the family in food.
การไม่ส่งเงินของเขา ทำให้ครอบครัวไม่ได้กินอาหาร

- He did not earn enough to keep a wife and children.
เขาไม่ได้มีรายได้พอที่จะเลี้ยงดูภรรยาและลูก ๆ

- She keeps the family on two hundred pounds a week.
เธอส่งเงินให้ครอบครัว สองร้อยปอนด์ต่อสัปดาห์


♥ keep = ดูแลคุ้มภัย
- The Lord bless you and keep you.
พระเจ้าอวยพรคุณและปกป้องคุณ

- His only thought was to keep the child from harm.
ความคิดเดียวของเขา คือการทำให้เด็กไม่เป็นอันตราย


♥ keep = พยุง; ประคอง
- We huddled around the fire to keep warm.
เราเบียดเสียดกันอยู่รอบกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่น

- How do you keep cool in this heat?
คุณรักษาความเย็นอย่างไร ในอุณหภูมิร้อนขนาดนี้

- Will you keep me informed of what happens?
คุณจะแจ้งให้ฉันทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นระยะได้ไหม


♥ keep = เหนี่ยวรั้ง, ทำให้ช้า
- He should be here by now. What’s keeping him?
เขาควรจะอยู่ที่นี่ตอนนี้ อะไรที่ทำให้เขายังมาไม่ถึง


♥ Keep still = อยู่นิ่ง ๆ
- Keep still while I brush your hair.
อยู่นิ่ง ๆขณะที่ฉันแปรงผมให้เธอ

- How can I cut your hair if you won’t keep still!
ฉันจะตัดเส้นผมของคุณได้อย่างไรถ้าคุณยังไม่หยุดนิ่ง


♥ keep quiet = เก็บซ่อน, ซ่อนตัวเงียบ
- People kept quiet because they were afraid.
ผู้คนเก็บตัวเงียบ เพราะความกลัว


♥ keep = ดูแลลูกของใครบางคน ในขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่อยู่
- Jody will keep the children while I shop.
โจดี้จะคอยดูแลลูก ๆ ในขณะที่ฉันซื้อของ


♥ keep = เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง และดูแลพวกเขา
- I have been keeping tropical fish for twenty years.
ฉันได้เลี้ยงปลาเขตร้อนเป็นเวลายี่สิบปีมาแล้ว

- A few cows are kept to provide milk, cheese, and cream.
วัวสอง-สามตัวถูกเก็บไว้เพื่อให้นมชีสและครีม


♥ keep going = เพื่อดำเนินการต่อในลักษณะเดียวกับก่อนหน้านี้
- If things keep going like this, we'll have to close the business.
ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ เราจะต้องปิดกิจการ

- Sometimes it was hard to keep going, but we did it for the children's sake.
บางครั้งก็ยากที่จะดำเนินต่อไป แต่เราทำมันเพื่อประโยชน์ของเด็ก


♥ keep sb going = เพื่อช่วยให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่าง ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
- It was my friends that kept me going through all this.
เป็นเพราะเพื่อนๆของฉัน ที่ทำให้ฉันผ่านอุปสรรค์ทั้งหมดมาได้


การใช้ keep แหล่งค้นคว้าภายนอก
- I try to keep busy.
ฉันพยายามทำตัวไม่ว่าง

- He kept talking to me.
เขาพูดคุยกับฉันเสมอ

- I kept his letters for years.
ฉันเก็บจดหมายไว้หลายปี

- He kept the engine running.
เขาติดเครื่องยนต์ไว้ทิ้งไว้

- Keep your room tidy.
ดูแลห้องของคุณให้เป็นระเบียบ

- Peter cycles to work to keep fit.
ปีเตอร์ลำดับงานได้อย่างเหมาะสม

- The keys are kept in my office.
กุญแจถูกเก็บไว้ในที่ทำงานของฉัน

- Will you keep a seat for me?
คุณจะเก็บ(จอง)ที่นั่งให้ฉันได้ไหม

- I have kept her waiting too long.
ผมทำให้เธอต้องรอนานเกินไป

- He gave me the picture to keep.
เขาให้ภาพฉันเก็บไว้

- Where do you keep the scissors?
คุณเก็บกรรไกรไว้ที่ไหน

- a sign saying ‘Danger: Keep Out’
ป้ายบอกว่า 'อันตราย: ออกห่างไว้

- Where do you keep your teabags?
คุณเก็บถุงชาไว้ที่ไหน

- Don’t keep us in suspense any longer!
อย่าทำให้เราต้องกังวลอีกต่อไป!

- I keep my socks in the bottom drawer.
ฉันเก็บถุงเท้าไว้ในลิ้นชักด้านล่าง

- I keep telling you, but you won’t listen!
ฉันจะบอกคุณ แต่คุณจะไม่ฟัง!

- You must be quick, and not keep me long.
คุณต้องรวดเร็วและไม่ทำให้ฉันเสียเวลา

- You can keep it. I don’t need it anymore.
คุณสามารถเก็บไว้ได้ ฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไป

- The fruit will keep fresh for several weeks.
ผลไม้จะเก็บไว้สดใหม่เป็นเวลาหลายสัปดาห์

- You won’t be able to keep it secret forever.
คุณจะไม่สามารถเก็บความลับไว้ได้ตลอดไป

- George kept a bottle of whiskey under his bed.
จอร์จเก็บขวดวิสกี้ไว้ใต้เตียงของเขา

- Police tried to keep the two rival groups apart.
ตำรวจพยายามที่เอาคู่กรณีทั้งสองกลุ่มแยกออกจากกัน

- She pretended not to hear, and kept on walking.
เธอแสร้งทำเป็นไม่ได้ยินและเดินต่อไป

- Villagers have begun storing wood for the winter.
ชาวบ้านเริ่มเก็บไม้ในช่วงฤดูหนาว

- How can I cut your hair if you won’t keep still!
ฉันจะตัดเส้นผมของคุณได้อย่างไรถ้าคุณยังไม่หยุดนิ่ง

- We decided to keep our old car instead of selling it.
เราตัดสินใจที่จะเก็บรถเก่าไว้แทนการขาย

- The police put up barriers to keep the crowds back.
ตำรวจวางแนวกำแพงเพื่อให้ฝูงชนถอยกลับมา

- I won't keep you, I know you've got a busy evening’
ฉันจะไม่รั้งคุณ ฉันรู้ว่าคุณภาระเยอะช่วงเย็น

- Eat the salmon because it won’t keep till tomorrow.
กินปลาแซลมอนเถอะ เพราะมันจะไม่เก็บจนถึงวันพรุ่งนี้

- Could you keep quiet while I'm on the phone, please?
คุณโปรดเงียบ(ต่อไป) ในขณะฉันโทรศัพท์ได้ไหม

- You keep making a long face. Forget about that woman.
วัน ๆ เอาแต่ทำหน้าเศร้า ลืมผู้หญิงคนนั้นไปได้แล้ว

- He was kept in prison for a week without charge.
เขาถูกขังอยู่ในคุกเป็นเวลา 1 สัปดาห์โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย

- We must always keep our eyes open when the man is around.
เราต้องจับตาดูเสมอ เมื่อชายคนนั้นอยู่ใกล้ ๆ

- Why didn't you tell me? Why did you have to keep that secret?
ทำไมคุณไม่บอกฉัน ทำไมคุณต้องมีความลับกับฉัน

- Linda keeps a daily journal of everything that happens to her.
ลินดาเก็บบันทึกประจำวัน ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอ

- The poor things were kept in small cages without room to move.
สิ่งที่น่าสงสารถูกเก็บไว้ในกรงขนาดเล็กโดยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

- There’s enough money there to keep you in champagne for a year!
มีเงินเพียงพอที่จะทำให้คุณซื้อแชมเปญดื่มได้เป็นปี!

- Whenever he sees me, he tells me he's okay and keeps on smiling.
เมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นฉัน เขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นไร และยังยิ้มได้อยู่

- You obviously want something. You keep making excuses to see me.
เห็นได้ชัดว่าคุณต้องการบางอย่าง คุณ (พยายาม) หาข้ออ้างเพื่อมาเจอฉัน

- Biscuits will stay crisp if you keep them in an airtight container.
ขนมปังกรอบจะคงกรอบ ถ้าคุณเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่อากาศไม่สามารถเข้าได้

- Plants keep cool during the summer by evaporating water from their leaves.
พืชรักษาความเย็นในช่วงฤดูร้อน โดยการระเหยน้ำจากใบของพวกเขา

- The only thing I ask is to keep him alive. Even if he has to lie still like this, so be it.
สิ่งเดียวที่ฉันขอ คือการทำให้เขามีลมหายใจ แม้ว่าเขาจะต้องนอนนิ่งบบนี้ก็ไม่เป็นไรการใช้ keep แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ keep สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : keep
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : keep

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : keep
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : keep
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : keep
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : keep
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : keep
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : keep
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : keep
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : keep
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : keep
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : keep
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : keep
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : keep
15. American heritage : www.ahdictionary.com : keep
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : keep
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : keep
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : keep
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : keep
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : keep
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : keep
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : keep
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : keep
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : keep
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : keep
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : keep
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : keep
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : keep
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : keep
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : keep
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : keep

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : keep
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : keep
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : keep
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : keep
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : keep
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : keep

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment