โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 3, 2015

การใช้ Pronoun

- Subject ใช้ในรูปประธาน ของประโยค
- Object ใช้ในรูปกรรม ของประโยค
- Possessive Adjective แสดงความเป็นเจ้าของ ต้องมีคำนามตามหลัง
- Possessive Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ ไม่ต้องมีคำนาม ตามหลัง
- Reflexive Pronoun สรรพนามสะท้อน

หมายเหตุ
Reflexive Pronoun
เป็นกลุ่มคำที่มี "- self", "selves" ปิดท้าย
"-self" ปิดท้าย คือประธานเป็นเอกพจน์ myself, yourself, himself, herself, itself
"-selves" ปิดท้าย คือประธานเป็นพหูพจน์ ourselves, themselves


การใช้ its ในข่าวเครดิต : USA TODAY

Thai students wear face masks and sit at desks with plastic screens used for social distancing at the Wat Khlong Toey School on August 10, 2020 in Bangkok, Thailand.
นักเรียนไทยสวมหน้ากากอนามัย นั่งอยู่ที่โต๊ะซึ่งมีหน้าจอพลาสติกใช้สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่โรงเรียนวัดคลองเตยในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย

In the beginning of July The Wat Khlong Toey School reopened its doors to its approximately 250 students following the relaxation of lockdown measures during the COVID-19 pandemic.
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โรงเรียนวัดคลองเตยได้เปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับนักเรียนประมาณ 250 คน ตามการผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์ในช่วงที่โควิด -19 ระบาด

คำศัพท์ข่าว
- approximately = โดยประมาณ
- relaxation of lockdown measures = การผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์
- reopened = เปิดใหม่อีกครั้ง
- social distancing = การเว้นระยะห่างทางสังคม

Number
Meaning
Subject
Object
Possessive Adjective
Possessive Pronoun
Reflexive Pronouns
ลำดับ
ความหมาย
รูปประธาน
รูปกรรม
เป็นเจ้าของ + นาม
เป็นเจ้าของ ไม่ต้องมีนาม
กระทำ ด้วยตัวเอง
1
ฉัน
I
me
my + นาม
mine
myself
2
เรา
We
us
our + นาม
ours
ourselves
3
คุณ
You
you
your + นาม
yours
yourself
4
เขา
He
him
his + นาม
his
himself
5
หล่อน
She
her
her + นาม
hers
herself
6
มัน
It
it
its + นาม
its
itself
7
พวกเขา
They
them
their + นาม
theirs
themselves


- Subject ใช้ในรูปประธาน ของประโยค
ฉัน / II love Linda. ฉันรักลินดา
เรา / We We love Linda. เรารักลินดา
คุณ / YouYou love Linda. คุณรักลินดา
เขา / HeHe loves Linda. เขารักลินดา
หล่อน / SheShe loves Linda. หล่อนรักลินดา
มัน / ItIt loves Linda. มันรักลินดา
พวกเขา / They love Linda. พวกเขารักลินดา

- Object ใช้ในรูปกรรม ของประโยค
ฉัน / meLinda loves me. ลินดารักฉัน
เรา / usLinda loves us. ลินดารักพวกเรา
คุณ / youLinda loves you. ลินดารักคุณ
เขา / himLinda loves him. ลินดารักเขา
หล่อน / herLinda loves her. ลินดารักหล่อน
มัน / itLinda loves it. ลินดารักมัน
พวกเขา / themLinda loves them. ลินดารักพวกเขา- Possessive Adjective แสดงความเป็นเจ้าของ ต้องมีคำนามตามหลัง
my + นาม This is my room. ห้องนี้เป็นของฉัน
your+ นาม This is your room. ห้องนี้เป็นของคุณ
his + นาม This is his room. ห้องนี้เป็นของเขา
her + นาม This is her room. ห้องนี้เป็นของหล่อน
its + นาม This is its room. ห้องนี้เป็นของมัน
our + นาม This is our room. ห้องนี้เป็นของพวกเรา
their + นาม This is their room. ห้องนี้เป็นของพวกเขา

- Possessive Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ ไม่ต้องมีคำนาม ตามหลัง แต่จะมีประโยคที่อ้างถึงก่อนหน้านี้
- Is that your scarf?
นั่นคือผ้าพันคอของคุณหรือ

- It’s very similar to mine.
มันคล้ายกับผ้าพันคอของฉันมาก

- (It’s very similar to my scarf.)
(มันคล้ายกับผ้าพันคอของฉันมาก)

mine This room is mine. ห้องนี้เป็นของฉัน
yours This room is yours. ห้องนี้เป็นของคุณ
his This room is his. ห้องนี้เป็นของเขา
hers This room is hers. ห้องนี้เป็นของหล่อน
its This room is its. ห้องนี้เป็นของมัน
ours This room is ours. ห้องนี้เป็นของพวกเรา
theirs This room is theirs. ห้องนี้เป็นของพวกเขา- Reflexive Pronoun หมายความว่าผู้ที่เรากล่าวถึง มักจะมีความหมายดังนี้
ด้วยตัวฉันเอง / myself
ด้วยตัวพวกเราเอง / ourselves
ด้วยตัวคุณเอง / yourself
ด้วยตัวพวกคุณเอง / yourselves
ด้วยตัวเขาเอง / himself
ด้วยตัวพวกหล่อนเอง / herself
ด้วยตัวมันเอง / itself
ด้วยตัวพวกเขาเอง / themselves

หมายเหตุ
ด้วยตัวคุณเอง / yourself = เอกพจน์ ด้วยตัวพวกคุณเอง / yourselves = พหูพจน์
" ทำ...ด้วยตัวเอง "
" ทำ...ตัวเอง "
" ...เพียงลำพัง "
" ...โดยไม่มีใครช่วย "
ตัวอย่าง

1. ทำสิ่งหนึ่ง สิ่งใด กับตัวเองถูกกระทำ ด้วยตัวเอง (ผู้กระทำ กับผู้ถูกกระทำ คือบุคคลหรือสิ่งเดียวกัน)
Verb + Reflexive Pronoun + Object = "......ตัวเอง"
- He taught himself to play the piano.
เขาสอนตัวเองให้เล่นเปียโน

- I taught myself to play the guitar.
ฉันสอนตัวเองให้เล่นกีตาร์

- He taught himself to play several musical instruments.
เขาสอนตัวเองให้เล่นเครื่องดนตรีหลายอย่าง
(เรียนรู้ด้วยตัวเอง)

- By the age of nine, he had taught himself to play the guitar.
เมื่ออายุได้เก้าขวบเขาสอนตัวเองให้เล่นกีตาร์

- She looked at her herself in the mirror, and applied her makeup.
เธอมองตัวเองในกระจก และใช้กระจกช่วยในการแต่งหน้าของเธอ

- He says it is because he didn't take care of himself when he was young.
เขาบอกว่าเป็นเพราะเขาไม่ได้ดูแลตัวเอง เมื่อเขายังเป็นวัยรุ่น
(ไม่ได้ดูแลสุขภาพ /ร่างกาย)

- I stood looking at myself in the mirror, checking for bruises on my face.
ฉันยืนมองตัวเองอยู่ในกระจก ตรวจสอบรอยฟกช้ำบนใบหน้าของฉัน

2. ทำสิ่งหนึ่ง สิ่งใด กับคนอื่น หรือสิ่งอื่นด้วยตัวเอง ได้กระทำ ด้วยตัวเอง เน้นว่าไม่มีการช่วยเหลือใด ๆ
"......ด้วยตัวเอง"
Verb + Object + Reflexive Pronoun = ไม่มีใครช่วย(ทำด้วยตัวเองล้วน ๆ)
- He must rely on himself.
เขาต้องพึ่งพาตัวเอง

- She fixed the car herself.
เธอซ่อมรถด้วยตัวเอง

- He bought a nice stereo and installed it himself.
เขาซื้อเครื่องเสียงที่ดี และติดตั้งด้วยตัวเอง

3. ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดดเดี่ยว, เดียวดาย, เพียงลำพัง
By + Reflexive Pronouns = เพียงลำพัง, โดดเดี่ยว

- I am always by myself.
ฉันอยู่คนเดียวเสมอ

- I watch TV by myself.
ฉันดูทีวีเพียงลำพังคนเดียว

- I decided by myself.
ฉันตัดสินใจเองเพียงลำพัง

- I go to movies by myself.
ฉันไปดูหนังเพียงลำพังคนเดียว

- She drove home by herself.
เธอขับรถกลับบ้านเอง

- She walked home by herself.
เธอเดินกลับบ้านด้วยตัวเอง

- She lived by herself a long time.
เธอใช้ชีวิตเพียงลำพังเป็นเวลานาน

- Linda is raising her four daughters by herself.
ลินดากำลังเลี้ยงดูลูกสาวทั้งสี่ของเธอเพียงลำพัง(ด้วยตัวเอง)

- A girl sitting under the rain all by herself, her eyes dark red.
เด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ใต้สายฝนด้วยเพียงลำพัง ดวงตาแดงกล่ำ

- Tom stayed on the mountain by himself for three days and nights.
ทอมอยู่บนภูเขาเพียงลำพัง เป็นเวลาสามวันสามคืน

- She got scared, but soon realized she could ride a bike all by herself.
เธอกลัว แต่ไม่นานก็เข้าใจ เธอสามารถขี่จักรยานเพียงลำพังได้

- At that time, young women did not travel far away from home by themselves.
ในเวลาสมัยนั้นหญิงสาวไม่ได้เดินทางไกลจากบ้านด้วยตัวเอง

ลิ้งค์ภายนอก
www.britishcouncil.org : Reflexive Pronouns
www.cambridge.org : Reflexive Pronounsการใช้ pronoun แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ pronoun สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : pronoun
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : pronoun

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : pronoun
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : pronoun
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : pronoun
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : pronoun
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : pronoun
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : pronoun
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : pronoun
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : pronoun
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : pronoun
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : pronoun
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : pronoun
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : pronoun
15. American heritage : www.ahdictionary.com : pronoun
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : pronoun
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : pronoun
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : pronoun
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : pronoun
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : pronoun
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : pronoun
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : pronoun
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : pronoun
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : pronoun

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : self
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : self

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : self
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : self
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : self
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : self
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : self
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : self
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : self
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : self
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : self
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : self
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : self
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : self
15. American heritage : www.ahdictionary.com : self
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : self
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : self
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : self
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : self
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : self
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : self
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : self
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : self
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : self

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา

No comments:

Post a Comment