โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 1, 2015

การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์

IPA International Phonetics Alphabet
ตัวอักษรณ์สากล แสดงสัญลักษณ์การออกเสียงของทุกภาษา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บางคำอ่านออกเสียงยาก ให้อ่านจากดิกชันนารีภาษาอังกฤษตามลิงค์นี้ครับ
ส่วนสัญลักษณ์ การออกเสียง ดูจากตารางด้านล่าง เพราะภาษาอังกฤษบางคำ ก็ไม่ได้ออกเสียงตามที่ น่าจะเป็นการออกสียง โฟเนติกส์
- BBC
-Oxford


ตัวอย่างคำว่า school จากดิกชันนารีต่างๆ
ดิกชั่นนารี อังกฤษ-อังกฤษ oxforddictionaries.com
ดิกชั่นนารี อังกฤษ-อังกฤษ www.merriam-webster.com
www.thefreedictionary.com/school
www.dictionary.com/school
www.ahdictionary.com/word/search.html?q=school
www.macmillandictionary.com
www.dictionary.cambridge.orgVowels : สระ
IPA ตัวอย่างคำ เทียบสระไทย หมายเหตุ
ʌ bug, butter, cup, fun, hut,luck, much, mud, sung, truck, uncle อะ เว็บไซต์ www.merriam-webster.com ใช้สัญลักษณ์ ə
ɑ: arm, car, carp, cart, father, half, harsh, heart, lard, lark, Mars, park, shark อา
æ black, cap, cat, chat, hash, hat, have, lack, lad, mass, pack, rat, shack แอะ
e bed, bet, met, ten เอะ
ə about, away, cinema เออะ
ɜ:ʳ turn, learn, word เออ
ɪ happy, hit, sitting อิ
i: beat, deep, green, heat, Jean, leave, feel, feet, seat, see, seen, sheep, tree อี
ɒ block, hot, not, rock เอาะ, อ๊อ_
ɔ:, ɑ(CA) call, door, four, saw, sort, walk ออ
ʊ book, good, foot, pull, put, could อุ
u: blue, boot, food, rule, shoe, too อู
aɪ , ʌɪ dice, five, eye, my,thigh, shy อาย
aʊ , au̇ lounge, how, now, out, vow อาว
bathe, day, say, eight, they, way เอ
oʊ, o(CA) go, joke, home, throw, vote, โอ
ɔɪ boy, choice, join, noise, joy ออย
eəʳ air, chair, there, where แอ
ɪəʳ beer, ear, near, here, year เอีย
ʊəʳ poor, pure, tourist อัว
Consonants : พยัญชนะ
IPA : สัทอักษรสากล Examples : ตัวอย่าง Consonants : เทียบพยัญชนะไทย Note: หมายเหตุ
b bad, lab พ, ป
d did, lady
f find, if
g give, flag, go, get, beg
h how, hello, hat
j yes, yellow
k cat, back, kill, skin, queen, rock ก, ค
l leg, little, left, bell
m man, lemon
n no, now, ten
ŋ sing, finger
p pen, pet, map, spin, tip พ, ป
r red, try,run, very
s sun, miss,see ซ, ส
ʃ emotion, she, crash, shoe, sure, leash เสียงยาว
t bet, tea, getting, two, sting ท, ต
check, church เสียงสั้น
θ thing, teeth, think, both ท, ธ, ต
ð breathe, father, this, motherv
voice, five
ว+ฝ (ออกเสียงควบกัน)

w
wet, window


z
lazy, zoo


ʒ
pleasure, vision
ช(เสียงต่ำ)


edge, gin, joy, just, large


คำที่ออกเสียงเหมือนกัน
sought /sôt/ ซอท
abort, apport, assort, athwart, aught, besought, bethought, bort, bought, brought, caught, cavort, comport, consort, contort, Cort, court, distraught, escort, exhort, export, extort, fort, fought, fraught, import, methought, misreport, mort, naught, nought, Oort, ought, outfought, port, Porte, purport, quart, rort, short, snort, sort, sport, support, swart, taught, taut, thought, thwart, tort, transport, wart, wrought, dot, ghat, lotte, ought, taut
gild /ɡild/ กลิลด
build, deskilled, guild, self-willed, sild, unfilled, unfulfilled, unskilled, untilled, upbuild
won /wən/ เว้อะน(เสียงสระ เออะ)
aide-de-camp, aides-de-camp, anon, Asunción, au courant, begone, Bonn, bon vivant, Caen, Canton, Carcassonne, Ceylon, chaconne, chateaubriand, ci-devant, Colón, colon, Concepción, con (US conn), cretonne, don, Duchamp, Evonne, foregone, fromage blanc, Gabon, Garonne, gone, guenon, hereupon, Inchon, Jean, john, Jon, Le Mans, León, Luzon, Mont Blanc, Narbonne, odds-on, on, outgone, outshone, Perón, phon, piñon, Pinot Blanc, plafond, Ramón, Saigon, Saint-Saëns, Sand, Schwann, scone, shone, side-on, sine qua non, Sorbonne, spot-on, swan, thereon, thereupon, ton, Toulon, undergone, upon, Villon, wan, whereon, whereupon, wonton, yon, Yvonne begun, bun, done, Donne, dun, fine-spun, forerun, fun, gun, Gunn, hon, Hun, none, nun, one, one-to-one, outdone, outgun, outrun, plus-one, pun, run, shun, son, spun, stun, sun, ton, tonne, tun, underdone, Verdun
won 1 Pronunciation: /wʌn/

Pronunciation: vision /ˈviZHən/

AMERICAN ENGLISH
BRITISH ENGLISH
ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ
A

Advanced learner's dictionary
Alvearie
American College Dictionary
Dictionary of American English
The American Heritage Dictionary of the English Language
A Dictionary of Americanisms
Dictionarium Anglo-Britannicum
The Australian National Dictionary
Australian Oxford Dictionary

B

Brewer's Dictionary of Irish Phrase and Fable
Brewer's Dictionary of Phrase and Fable
Bryson's Dictionary of Troublesome Words

C

Cambridge Advanced Learner's Dictionary
The Cambridge Guide to English Usage
The CAMEO Dictionary of Creative Audio Terms
Canadian Oxford Dictionary
Catholicon Anglicum
Century Dictionary
Chambers Dictionary
CMU Pronouncing Dictionary
COBUILD
Collaborative International Dictionary of English
Collins COBUILD Advanced Dictionary
Collins English Dictionary
Collins Spanish Dictionary
Compact Oxford English Dictionary of Current English
Comparison of English dictionaries
Concise Oxford English Dictionary

D

Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms
The Devil's Dictionary
Dictionary of American Regional English
A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles
Dictionary of Canadianisms on Historical Principles 2
A Dictionary of English Etymology
A Dictionary of Modern Slang, Cant, and Vulgar Words
A Dictionary of Slang and Unconventional English
A Dictionary of the English Language
Double-Tongued Dictionary
The Drinker's Dictionary

E

Early English dictionaries
Encarta Webster's Dictionary
The English Dialect Dictionary
An English Expositor
English Pronouncing Dictionary
The English Schoole-Master

G

Gage Canadian Dictionary
Gazophylacium Anglicanum
GCIDE
Gellish English dictionary
GoldenDict
Google Volume One

H

Hanklyn-Janklin
Historical Dictionary of American Slang
Hobson-Jobson

I

The Imperial Dictionary of the English Language

J

Jargon File

K

Kenyon and Knott

L

Lexicon Technicum
Lingoes
Linguee
List of Canadian English dictionaries
Longman Dictionary of Contemporary English
The Lover's Dictionary

M

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners
Macquarie Dictionary
Manipulus Vocabulorum
Medulla Grammatice
Merriam-Webster
Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary
Merriam–Webster's Dictionary of English Usage
Merriam-Webster's Geographical Dictionary
Middle English Dictionary

N

A New Dictionary of the Terms Ancient and Modern of the Canting Crew
A New English Dictionary
New Oxford American Dictionary
The New World of English Words

O

The Official Politically Correct Dictionary and Handbook
The Omnificent English Dictionary in Limerick Form
Online Etymology Dictionary
Open Dictionary of English
Oxford American Dictionary
Oxford Dictionary of English
The Oxford Dictionary of English Etymology
The Oxford Dictionary of Philosophy
Oxford English Dictionary

P

Penguin English Dictionary
The Petroleum Dictionary
Playboy's Book of Forbidden Words

R

Random House Webster's Unabridged Dictionary
Roger's Profanisaurus

S

The Sesame Street Dictionary
A Short Biographical Dictionary of English Literature
Shorter Oxford English Dictionary
SkELL
Collins Scrabble Words
Official Scrabble Players Dictionary

T

Table Alphabeticall

U

An Universal Etymological English Dictionary
Urban Dictionary

W

Walker's Rhyming Dictionary
Webster's Dictionary
Webster's New World Dictionary
Webster's Third New International Dictionary
WordNet
World Book Dictionaryข่าวสาร ภาษาอังกฤษ และ บทความ ภาษาอังกฤษ
ABC News
Asian Wall St. Journal
Bloomberg
Business Day
CNN Money
Economist / Country Briefing :Thailand
Financial Times : Asia
Fox News
Reuters
TIME Magazine
Yahoo news

Bangkok Post
Posttoday
News in levels
English Club
New York Time
The Guardian


แนะนำ
BBC ข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ (UK)
BCC รวมทุกอย่าง เป็นภาษาอังกฤษ (UK)
"VOA Special English" แนะนำการทำสิ่งต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ (US)

"VOA Special English" เป็นภาษาอังกฤษ (US)
https://practicalaction.org บทความภาษาอังกฤษเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
คำค้นหา

การออกสียง โฟเนติกส์ สไตล์ US จาก manythings.org

No comments:

Post a Comment