โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 29, 2015

Adverb of degree

Adverb of degree
- ใช้บอกระดับ / ปริมาณ / ขอบเขตสิ่งที่เกิดขึ้น
  - absolutely   อย่างแท้จริง, ไม่มีข้อแม้
  - barely   แทบจะ
  - completely   อย่างสมบูรณ์
  - decidedly   อย่างแน่นอน
  - deeply   อย่างลึกซึ้ง
  - enormously   มหาศาล
  - enough   เพียงพอ
  - entirely   อย่างสิ้นเชิง /อย่างแท้จริง
  - exactly   อย่างถูกต้องโดยแท้
  - extremely   อย่างที่สุด, อย่างยิ่ง
  - fairly   อย่างยุติธรรม,อย่างพอสมควร
  - far   ไกล
  - fully   อย่างเต็มที่
  - greatly   อย่างมาก
  - highly   อย่างสูง
  - how   อย่างไร
  - incredibly   อย่างเหลือเชื่อ
  - indeed   อย่างแท้จริง
  - intensely   อย่างเข้มข้น
  - just   เพิ่ง,เพียง
  - least   อย่างน้อย
  - less   แทบจะไม่
  - little   เล็กน้อย
  - lots   อย่างมาก
  - mainly   ส่วนใหญ่, สำคัญ
  - most   ส่วนใหญ่
  - much   อย่างมาก
  - only   เพียงแต่
  - perfectly   สมบูรณ์แบบ
  - positively   อย่างแน่ชัด
  - practically   อย่างใช้ได้จริง
  - purely   อย่างหมดจด
  - rather   ค่อนข้าง
  - really   จริง ๆ
  - simply   เรียบ ๆ / ไม่ซับซ้อน
  - slightly   อย่างเล็กน้อย
  - so   ดังนั้น, มาก
  - somewhat   ค่อนข้าง, บางส่วน
  - strongly   อย่างแข็งแรง, อย่างรุนแรง
  - thoroughly   อย่างละเอียดถี่ถ้วน
  - too   อีกด้วย /มากเกินไป
  - totally   โดยสิ้นเชิง, เลยทีเดียว
  - utterly   อย่างสุดขีด
  - very   อย่างมากมาย
  - virtually   อย่างแท้จริง
Almost หมายถึง เกือบจะ / แทบจะ
ตัวอย่างประโยค
- She's almost 30.
เธออายุเกือบ 30

- I’m almost there.
ฉันเกือบถึงแล้ว

- Are we almost there?
เราใกล้ถึงหรือยัง

- Are you almost here?
คุณใกล้จะมาถึงนี่หรือยัง

- I am almost out of petrol.
น้ำมันใกล้จะหมดแล้ว

- It was almost six o'clock when he left.
ตอนที่เขาออกไปก็เกือบหกโมงแล้ว

- I almost lost my mind when you left me.
ฉันแทบจะบ้าตอนที่เธอจากฉันไป

- We were bitten by mosquitoes almost every night.
เราถูกยุงกัดเกือบทุกคืน

- Almost all the passengers on the ferry were French.
เกือบทั้งหมดผู้โดยสารบนเรือข้ามฟากเป็นชาวฝรั่งเศส

- The town was almost entirely destroyed during the war.
เมืองถูกทำลายเกือบทั้งหมดในช่วงสงคราม

- The boat sank almost immediately after it had struck the rock.
เรือจมเกือบจะทันทีหลังจากที่มันกระทบหิน

- It'll cost almost as much to repair it as it would to buy a new one.
จ่ายค่าซ่อม มันเหมือนราวกับว่าจะซื้ออันใหม่

- Most artists find it almost impossible to make a living from art alone.
ศิลปินส่วนใหญ่พบว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเลี้ยงชีพจากงานศิลปะเพียงอย่างเดียว

- A snake charmer almost died after his python strangled him during a live show.
หมองูเกือบตาย หลังโดนงูรัดคอขณะทำการแสดงสด
Barely หมายถึง แทบจะ
ตัวอย่างประโยค
- They have barely enough to pay the rent this month.
พวกเขาแทบไม่มีเงินพอจ่ายค่าเช่าในเดือนนี้

- After paying for our travel costs, we barely broke even.
หลังจากจ่ายเงินค่าเดินทางของเราแล้ว พวกเราแทบเสมอตัว

- She was barely 15 when she won her first championship.
เธอเพิ่งจะอายุ 15 เมื่อเธอได้แชมป์แรกของเธอ
Completely หมายถึง อย่างสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค
- She's completely mad.
เธอโกรธมาก

- I completely forgot.
ฉันลืมไปสนิทเลย

- I agree with you completely.
ฉันเห็นด้วยกับคุณเต็มที่

- This tree is completely hollow.
ต้นไม้ต้นนี้เป็นโพรงอยู่ทั้งต้น

- I'm completely smitten by your beauty.
ความสวยงามของเธอทำให้ฉันหลงรักเธออย่างมาก

- She dropped out of school completely.
เธอลาออกจากโรงเรียนไปแล้ว

- She stood completely still, not making a sound.
เธอยืนนิ่งไม่ทำเสียง

- He'd completely changed - I didn't recognize him.
เขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง - ฉันจำเขาไม่ได้

- Slowly add the flour, stirring until completely blended.
ค่อย ๆเติมแป้ง คนให้เข้ากันจนเข้ากันดี

- The accident seemed to have completely destroyed his confidence.
อุบัติเหตุดูเหมือนจะทำลายความมั่นใจของเขาอย่างสิ้นเชิง
Deeply หมายถึง อย่างลึกซึ้ง
ตัวอย่างประโยค
- I'm deeply grateful to you.
ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจคุณอย่างมาก

- The comment had offended him deeply.
ความคิดเห็นนี้ทำให้เขาไม่พอใจอย่างมาก (อย่างมาก)

- He found her comments deeply irritating.
เขาพบว่าความคิดเห็นของเธอทำให้เกิดการไม่พอใจเป็นอย่างมาก

- The needle had penetrated deeply into his skin.
เข็มเจาะลึกเข้าไปในผิวหนังของเขา

- We don't want to get too deeply involved with these people.
เราไม่ต้องการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับคนเหล่านี้

- After 20 years of marriage, they're still deeply in love.
หลังจากแต่งงานครบ 20 ปีพวกเขาก็ยังรักกันแน่นแฟ้น

- The government said it was deeply concerned about the situation.
รัฐบาลกล่าวว่าเป็นกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ (อย่างมาก)

- The government said it was deeply concerned about the situation.
รัฐบาลกล่าวว่าเป็นกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์

- He did not answer, he closed his eyes and breathed out deeply, ignoring my question.
เขาไม่ตอบเขาปิดตา และสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ไม่สนใจคำถามของฉัน

- Keep on breathing deeply, breathing in through your nose and out through your mouth.
หายใจลึก ๆ หายใจเข้าทางจมูก และปล่อยออกผ่านทางปากของคุณ

- Cameron was breathing deeply and he sat down on the porch step in an effort to calm down.
คาเมรอนกำลังหายใจลึก ๆ และนั่งลงบนลานระเบียงด้วยความพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ลง
Enough หมายถึง เพียงพอ
ตัวอย่างประโยค
- The rope isn’t long enough.
เชือกไม่ยาวพอ

- Is the water hot enough yet?
น้ำร้อนพอหรือยัง

- You haven’t practised enough.
คุณไม่ได้ฝึกฝนพอ

- She didn’t move quickly enough.
เธอเคลื่อนที่ได้ไม่เร็วพอ

- I don't think he's really experienced enough for this sort of job.
ฉันไม่คิดว่าเขามีประสบการณ์เพียงพอสำหรับงานประเภทนี้

- She told me it was brand new and I was stupid enough to believe her.
เธอบอกฉันว่ามันเป็นแบรนด์ใหม่ และฉันก็โง่พอที่จะเชื่อเธอ
extremely หมายถึง อย่างที่สุด, อย่างยิ่ง
ตัวอย่างประโยค
- She's extremely beautiful.
เธอสวยมาก

- They played extremely well.
พวกเขาเล่นได้ดีมาก

- He knows the area extremely well.
เขารู้จักพื้นที่นี้เป็นอย่างดี

- Many are extremely colorful, many are drab.
หลายคนมีสีสันสดใสหลายคนก็น่าเบื่อ

- Looking after the kids is extremely tiring.
การดูแลเด็ก ๆ ทำให้อ่อนเพลียมาก

- The conference was extremely badly organized.
การประชุมจัดได้อย่างแย่สุด ๆ

- The fungus is extremely difficult to get rid of.
เชื้อราเป็นเรื่องยากมากที่จะกำจัด

- Quitting my old job was an extremely difficult decision.
เลิกงานเก่าของฉันคือการตัดสินใจที่ยากมาก

- These antiques are both beautiful and extremely valuable.
โบราณวัตถุเหล่านี้มีทั้งความสวยงามและมีคุณค่ามาก

- It is extremely important to record everything that happens.
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

- These negotiations will be extremely difficult for the company.
การเจรจาเหล่านี้จะเป็นเรื่องยากมากสำหรับ บริษัท

- His diaries show him to have been an extremely insecure person.
ไดอารี่ของเขา แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจเป็นอย่างยิ่ง

- She felt as if she had taken an extremely exacting examination.
เธอรู้สึกราวกับว่าเธอได้รับการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก

- You'd need an extremely powerful microscope to see something so small.
คุณต้องมีกล้องจุลทรรศน์ที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ เพื่อดูสิ่งเล็กมาก

- The watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair.
กลไกนาฬิกา เป็นกลไกที่ซับซ้อนมาก และยากที่จะซ่อมแซมแก้ไข

- Regular visits to the doctor are extremely important for pregnant mothers.
การไปพบแพทย์เป็นประจำ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
Far หมายถึง ไกล
ตัวอย่างประโยค
- Is the station far away?
สถานีอยู่ห่างไกลไหม

- She doesn't live far from here.
เธอไม่ได้อยู่ไกลจากที่นี่

- He felt lonely and far from home.
เขารู้สึกโดดเดี่ยวและห่างไกลจากบ้าน

- How far is it from Australia to New Zealand?
ออสเตรเลียจากออสเตรเลียไปไกลแค่ไหน

- One day, perhaps far into the future, you'll regret what you've done.
สักวันหนึ่ง ในภายหน้า คุณจะเสียใจกับสิ่งที่คุณได้ทำ
Fully หมายถึง อย่างเต็มที่
ตัวอย่างประโยค
- I fully understand the problem.
ฉันเข้าใจปัญหาเต็มที่ (ถ่องแท้)

- I fully intended to call you last night.
ฉันตั้งใจเต็มที่ ที่จะโทรหาคุณเมื่อคืนนี้

- I'm sorry, the restaurant is fully booked.
ฉันต้องขอโทษด้วย ร้านอาหารถูกจองเต็มแล้ว

- You should fully charge the battery before use.
คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม ก่อนนำออกมาใช้

- The battery should be fully charged before use.
แบตเตอรี่ควรถูกชาร์จให้เต็ม ก่อนนำออกมาใช้

- Have you fully recovered from your illness?
คุณหายจากอาการป่วยของคุณหรือยัง (ไม่มีอาการป่วยแล้ว)
Little หมายถึง เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค
- I go there very little.
ฉันไปที่นั่นน้อยมาก

- I’m little affected by the cold.
ฉันได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นน้อยมาก
rather หมายถึง ค่อนข้าง
ตัวอย่างประโยค
- They walked rather slowly.
พวกเขาเดินค่อนข้างช้า

- I’m afraid I behaved rather badly.
ฉันกลัวว่าฉันจะประพฤติตัวไม่เหมาะสม
simply หมายถึง เรียบ ๆ / ไม่ซับซ้อน
ตัวอย่างประโยค
- You look simply beautiful in that dress.
คุณดูสวยงามจริง ๆในชุดนั้น (จริง ๆ แน่นอน)

- I don't like my job - I simply do it for the money.
ฉันไม่ชอบงานของฉัน - ฉันแค่ทำเพื่อเงินเท่านั้น (เท่านั้น มิใช่อย่างอื่น)
Somewhat หมายถึง ค่อนข้าง, บางส่วน
ตัวอย่างประโยค
- His behaviour has been somewhat unreasonable.
พฤติกรรมของเขาค่อนข้างไม่สมควร

- Molly finally agreed, somewhat reluctantly, to go and see a doctor.
สุดท้ายแล้วมอลลี่ ยอมรับอย่างไม่เต็มใจนัก ที่จะไปพบหมอ

- The situation has improved somewhat during the past year.
สถานการณ์ได้ดีขึ้นบ้างในช่วงปีที่ผ่านมา
totally หมายถึง โดยสิ้นเชิง, เลยทีเดียว
ตัวอย่างประโยค
- I’d totally forgotten about the appointment.
ฉันลืมเรื่องการนัดสนิทเลย

- Mark is such an idiot!’ ‘totally.’
มาร์ค เป็นคนงี่เง่าแบบนี้!' จริง ๆด้วย (ใช้พูดเสริมตอบรับว่าเห็นด้วย กับความเห็นที่คนอื่นพูด)
Very หมายถึง อย่างมากมาย
ตัวอย่างประโยค
- Thank you very much.
ขอบคุณมาก

- She writes very well.
เธอเขียนดีมาก

- I always walk very quickly.
ฉันมักจะเดินเร็วมากเสมอ

- The situation is very serious.
สถานการณ์ตรึงเครียดมาก

- A: Are you tired? B:No, not very.
A: คุณเหนื่อยไหม B: เหนื่อยไม่ไม่มาก

- It had been a long day and he was very tired.
มันเป็นวันที่ยาวนานและเหนื่อยมาก

- We're very, very sorry about what's happened.
เราเสียใจมากที่เกิดอะไรขึ้น

- Think about it very carefully before deciding.
คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ

การใช้ adverb แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.cambridge.org : Adverb of degree
การใช้ adverb สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : adverb
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : adverb
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : adverb
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : adverb
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : adverb
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : adverb
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : adverb
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : adverb
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : adverb

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : degree
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : degree
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : degree

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment