โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

protest หมายถึง ประท้วง


- protest (v.) = ประท้วง, คัดค้าน
- protest (n.) = การประท้วง, การคัดค้าน
- protester (n.) = ผู้ประท้วง, ผู้คัดค้าน

protest : v./กริยา
ประท้วง protest, remonstrate
คัดค้าน oppose, object, protest, challenge, dissent, negate
ติง protest, admonish, object, remonstrate, expostulate
ติ censure, criticize, protest, reproach, reprimand, rebuke
ต่อว่าต่อขาน talk to, abuse, complain, blame, pleasure, protest
protest : n./คำนาม
คำร้อง petition, claim, suit, protest, protestation
การคัดค้าน dissension, disapprobation, baulk, exception, deprecation, protest
การนัดหยุดงาน calling for a strike, strike, walkout, protest
การท้วงติง admonition, remonstration, expostulation, objection, warning, protest
การประท้วง remonstrance, protestation, protest
คำประท้วง protestation, protest

- These nurses are protesting a lack of Covid-19 protective equipment in New York City.
พยาบาลเหล่านี้กำลังประท้วงการขาดอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 ในนิวยอร์กซิตี้

- “If we die, who will take care of these patients?” — New York nurses protest the lack of protective gear as they fight to save patients and colleagues from "preventable deaths”
“ถ้าเราตายใครจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้” - พยาบาลนิวยอร์กประท้วงการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน ขณะที่พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อรักษาผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานจาก "ความตายที่ป้องกันได้"ตัวอย่างประโยค การใช้ protest จากดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
- My letter of protest was just a drop in the ocean.
จดหมายคัดค้านของฉันเป็นเพียงแค่หยดน้ำในมหาสมุทร

- Lots of people protested about the new working hours.
ผู้คนมากมายประท้วงเกี่ยวกับชั่วโมงทำงานใหม่

- They protested bitterly to their employers, but to no avail.
พวกเขาประท้วงอย่างขมขื่นต่อนายจ้าง แต่ก็ไร้ประโยชน์

- One member of the committee resigned in protest at the changes.
สมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการลาออกเพื่อประท้วงการเปลี่ยนแปลง


ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประท้วง
- protest = ประท้วง
- demonstration = การสาธิต, การแสดงแสนยานุภาพ (ในการเมือง หมายถึง การเดินขบวนแสดงพลัง)
- picketing/ picket เป็นทั้งคำนามและกริยา หมายถึง ป้ายปัก, ป้ายประท้วง
- picketing (n.) การถือป้ายประท้วง, การปิดกั้นพื้นที่ ในบริบทนี้เป็นการประท้วงเฉพาะที่และไม่เป็นการประท้วงในวงกว้าง
- strike(v./ n.) = หยุดงานประท้วง
- walk-out = การผละงานประท้วง, หยุดงานเพื่อประท้วง
- uprising = การลุกฮือเพื่อต่อต้าน ยกระดับการประท้วง
- riot, rioting = การจลาจล(การประท้วงที่บานปลาย/ จากสันติกลายเป็นเหตุรุนแรงขึ้น)
- riot police = ตำรวจปราบจลาจล
- revolt/ revolution = การประท้วงเกิดขึ้นในวงกว้าง จนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม(การปฏิวัติ, การก่อกบฏ, การจลาจล)
- rebellion = การก่อกบฏ การรวมพลังกันเพื่อโค่นล้มบางอย่าง
- seek truce = แนวทางในการยุติความรุนแรง
- truce = การหยุดยิง, การพักรบ, การสงบศึกชั่วคราว
- seek reconciliation = แสวงหาการปรองดอง
- peace talk/ peace negotiation = การเจรจาสันติภาพ
Credit : www.voathai.com


เมนู:ศัพท์ข่าว

การใช้ protest แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ protest สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : protest
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : protest

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : protest
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : protest
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : protest
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : protest
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : protest
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : protest
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : protest
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : protest
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : protest
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : protest
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : protest
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : protest
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : protest
15. American heritage : www.ahdictionary.com : protest
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : protest
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : protest
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : protest
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : protest
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : protest
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : protest
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : protest
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : protest
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : protest
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : protest
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : protest
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : protest
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : protest
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : protest
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : protest
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : protest

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : protest
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : protest
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : protest
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : protest
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : protest
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : protest

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ protest
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

#การใช้ protest #การแปลศัพท์ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น