โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

threaten หมายถึง ข่มขู่, คุกคาม

threaten (V.)
ขู่ threaten, frighten, menace, bulldoze
คุกคาม threaten, menace, terrorize, intimidate
กระโชก gust, shout, blast, threaten, blow in gusts, squall
ข่มขู่ intimidate, domineer, browbeat, threaten
ขู่กระโชก blackmail, squeeze, exact, extort, threaten
เป็นลางร้าย threaten

- Trump threatens to deny US funding to World Health Organization.
ทรัมป์ขู่ว่าจะปฏิเสธการให้เงินทุนสหรัฐแก่องค์การอนามัยโลก

- deny = ปฏิเสธ
- funding = กองทุน, เงินกองทุน
- World Health Organization(WHO)

ตัวอย่างประโยค การใช้ threaten จากดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
- He threatened me with a gun.
เขาขู่ฉันด้วยปืน

- She threatened to kill herself.
เธอขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย

- He threatened me with violence.
เขาข่มขู่ฉันด้วยความรุนแรง

- He threatened to take them to court.
เขาขู่ว่าจะพาคนพวกนั้นขึ้นศาล

- They threatened the shopkeeper with a gun.
พวกเขาขู่เจ้าของร้านด้วยปืน

- A masked robber threatened the bank staff with a gun.
โจรสวมหน้ากากข่มขู่เจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยปืน

- Britain threatened to break off diplomatic relations.
สหราชอาณาจักรขู่ว่าจะทำลายความสัมพันธ์ทางการทูต

- She's threatening to take me to court for not paying the bill on time.
เธอขู่ว่าจะพาฉันไปขึ้นศาลเพราะไม่จ่ายบิลตรงเวลา

- The incident threatens to ruin his chances in the election.
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อข่มขู่ว่าจะทำลายโอกาสในการเลือกตั้งของเขา

- Then he became angry and threatened that he would go to the police.
จากนั้นเขาก็เริ่มโกรธและขู่ว่าจะไปหาตำรวจ(ไปแจ้งความ)

- Postal workers are threatening a strike if they don’t receive a pay increase.
พนักงานไปรษณีย์กำลังขู่ว่าจะนัดหยุดงานหากไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่ม

- Doctors are sometimes threatened with violence if they don’t do what patients want.
แพทย์บางครั้งถูกคุกคามด้วยความรุนแรง หากพวกเขาไม่ทำสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ


threaten = คุกคาม, สร้างความเสียหาย
- Changing patterns of agriculture are threatening the countryside.
การเปลี่ยนรูปแบบของการเกษตร กำลังคุกคามสร้างความเสียหายกับชนบท

- Greenpeace works to promote awareness of the dangers that threaten our planet today.
กรีนพีซทำงานเพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงอันตรายที่คุกคามโลกของเราในวันนี้


เมนู:ศัพท์ข่าว

การใช้ threaten แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ threaten สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : threaten
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : threaten

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : threaten
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : threaten
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : threaten
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : threaten
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : threaten
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : threaten
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : threaten
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : threaten
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : threaten
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : threaten
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : threaten
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : threaten
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : threaten
15. American heritage : www.ahdictionary.com : threaten
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : threaten
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : threaten
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : threaten
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : threaten
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : threaten
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : threaten
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : threaten
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : threaten
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : threaten
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : threaten
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : threaten
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : threaten
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : threaten
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : threaten
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : threaten
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : threaten

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : threaten
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : threaten
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : threaten
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : threaten
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : threaten
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : threaten

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

การใช้ threaten

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น