โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 6, 2015

การใช้ Modal Verb

โมดัลเวอร์บ ("Modal verb") ทั้ง 9 ตัวและความหมาย
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกริยา
- กริยาหลัก "Main Verb" (แบบกริยาแท้)
- กริยาพิเศษ ("Auxiliary verbs") มี 24 ตัว (มีทั้ง "Modal verb" , "Semi-modal verbs") และกริยาช่วยอื่น ๆ รวมแล้วได้ 24 ตัว
- โมดัลเวอร์บ ("Modal verb")
- กึ่งโมดัลเวิร์บ ("Semi-modal verbs")ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)

กริยาช่วยรูปปกติ

รูปปฎิเสธ

รูปปฎิเสธแบบย่อ

คำอ่านรูปย่อ
1is อิส (เป็น, อยู่, คือ)is not isn't อิซซึนทฺ
2am แอม (เป็น, อยู่, คือ)am not ไม่มีรูปย่อ
3are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ)are not aren't อานทฺ
4was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ)was not wasn't ว็อซซึน
5were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ)were not weren't เวินทฺ
6doดู (ทำ)do not don't โดนทฺ
7does ด๊าซ (ทำ)does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8did ดิด (ทำ)did not didn't ดิดดึนทฺ
9has แฮส (มี)has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10have แฮฟว (มี)have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11had แฮด (มี)had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12can แคน (สามารถ)cannot can't คานทฺ / แค่นทฺ
13could คู่ด (สามารถ)could not couldn't คุดดึนทฺ
14may เมย์ (อาจจะ)may not mayn't เมนอทฺ
15might ไมท (อาจจะ)might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16will วิล (จะ)will not won't โวนทฺ
17would วู่ด (จะ)would not wouldn't วุดดึนทฺ
18shall แชล (จะ)shall not shan't ชานทฺ
19should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ)should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20must มัสท (จะ,จะต้อง)must not mustn't มัสซี่นทฺ
21need นีด (จำเป็น)need not needn't นีดึนทฺ
22dare แด (กล้า)dare not daren't แดอึนทฺ
23ought toออท ทู (ควรจะ)ought not oughtn't ออทึนทฺ
24used to ยูส ทู (เคย)used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5= "Verb to be"( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8= "Verb to do"( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11= "Verb to have"( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20= "Modal verbs"( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24= "Semi-modal verbs"( need, dare, ought to, used to )ตาราง โมดัลเวอร์บ ("Modal verb") ทั้ง 9 ตัว รูปปัจจุบัน และรูปอดีต
รูปปัจจุบัน
รูปอดีต
can could
may might
shallshould
willwould
must ไม่มีรูปอดีต


โมดัลเวอร์บ ("Modal verb") ทั้ง 9 ตัวและความหมาย
- can can + V1 แปลว่า สามารถ...
- could could + V1 แปลว่า สามารถ...
- may may + V1 แปลว่า อาจจะ...
- might might + V1 แปลว่า อาจจะ...
- shall shall + V1 แปลว่า จะ.../ ควรจะ...
- should should + V1 แปลว่า จะ.../ ควรจะ...
- will will + V1 แปลว่า จะ...
- would would + V1 แปลว่า จะ...
- must must + V1 แปลว่า ต้อง...
กฏการใช้ โครงสร้างประโยค
- "Modal verbs" ทุกตัวต้องตาม กริยาช่อง 1 ไม่ต้องผัน และห้ามตามด้วย to เด็ดขาด(infinitive without "to")
- "Modal verbs" ใช้ได้กับ ประธานทุกตัว ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ "Modal verbs" ก็ไม่เปลี่ยนรูป
- "Modal verbs" สามารถทำสร้างประโยคปฏิเสธหรือคำถามได้เลย โดยไม่ต้องใช้กริยาช่วยตัวอื่น เช่น do หรือ does

หมายเหตุ
- "Modal verbs" เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง = "Modal verbs" + not
ตาราง โมดัลเวอร์บ ("Modal verb") ทั้ง 9 ตัว อยู่ในรูปปฏิเสธ ("Modal verbs" + not)
- can = cannot (แคน - น๊อต) = can't (คานทฺ / แค่นทฺ )
- could = could not (คู่ด - น๊อต) = couldn't (คุดดึนทฺ)
- may = may not (เมย์ - น๊อต) = mayn't (เมนอทฺ)
- might = might not (ไมท - น๊อต) = mightn't (ไมทอิ่นทฺ)
- will = will not (วิล - น๊อต) = won't (โวนทฺ)
- would = would not (วู่ด - น๊อต) = wouldn't (วุดดึนทฺ)
- shall = shall not (แชล - น๊อต) = shan't (ชานทฺ)
- should = should not (เช่อด /เฉ้อด - น๊อต) = shouldn't (ชุดดึนทฺ)
- must = must not (มัสท - น๊อต) = mustn't (มัสซี่นทฺ)

- ห้ามใช้ don’t / doesn’t /didn’t + "Modal verbs" เด็ดขาด
เพราะ "Modal verbs" สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธ ได้โดยไม่ต้องใช้ กริยาช่วยใด ๆ

สรุปกฏเหล็ก การใช้ "Modal verb" ทุกตัว
โครงสร้างประโยค
Sub + "Modal verb" + V1ประโยคบอกเล่า
Sub + "Modal verb" + not + V1ประโยคปฏิเสธ
"Modal verb" + Sub +V1ประโยคคำถาม

ประโยคตัวอย่าง การใช้ "Modal verbs"
- I Will call you tomorrow. พรุ่งนี้ ฉันจะโทรหาคุณ
- I Won't call you tomorrow. พรุ่งนี้ ฉันจะไม่โทรหาคุณ
- Will you call me tomorrow? พรุ่งนี้ คุณจะโทรหาฉันไหม


การใช้ "Modal verb" ในประโยคต่าง ๆ
- Sub + "Modal verb" + V1 ประโยคบอกเล่า
- He may come.
เขาอาจจะมา

- He will go to work.
เขาจะไปทำงาน

- I can speak Thai very well.
ฉันพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง

- There’s a chance I may be a teacher.
มันมีความเป็นไปได้ที่ฉันอาจจะเป็นครู

- I shall contact you again next week.
ดิฉันจะติดต่อกับท่านอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

- If you tease your cat, he might scratch you!
ถ้าคุณแกล้งแมวของคุณ แมวอาจจะข่วนคุณ
- Sub + "Modal verb" + not + V1 ประโยคปฏิเสธ
- He may not come.
เขาอาจจะไม่มา

- He won't go to work.
เขาจะไม่ไปทำงาน

- I can’t do it anymore.
ฉันไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

- I must go to the bathroom.
ฉันต้องไปห้องน้ำ

- Back then, I couldn’t speak Thai very well.
เมื่อตอนนั้น ฉันยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง

- if you tease your cat, he might scratch you!
ฉันชอบแกล้งแมวของฉัน แต่ต้องระวัง

- You must hand in your homework tomorrow.
เธอต้องส่งการบ้านพรุ่งนี้
- "Modal verb" + Sub +V1 ประโยคคำถาม
- May I help you?
ฉันช่วยอะไรคุณได้มั้ย

- Let’s go, shall we?
เราไปกันเถอะดีไหม

- Should I vote for him?
ฉันควรลงคะแนนให้เขาไหม

- Shall we change the subject?
เราเปลี่ยนเรื่องกันดีไหม

- Let’s have something to eat, shall we?
เราไปทานข้าวกันดีไหม


กึ่งโมดัลเวิร์บ ("Semi-modal verbs")
- "Semi-modal verbs" สามารถใช้ได้แบบ "Modal verbs"และแบบ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)

- "Semi-modal verbs" สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธ ได้ 2 แบบคือ
1. "Semi-modal verbs" สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธ ได้โดยไม่ต้องใช้ กริยาช่วยใด ๆ (ใช้วิธีเดียวกับ "Modal verbs")
2. "Semi-modal verbs" สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธ ได้โดยต้องใช้ กริยาช่วย ซึ่งใช้วิธีเดียวกับ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)

กึ่งโมดัลเวิร์บ ("Semi-modal verbs") มี 4 ตัวคือ
- dareแปลว่า กล้า...
- needแปลว่า จำเป็น...
- ought toแปลว่า ควร...
- used toแปลว่า เคย...


สรุป "Semi-modal verbs" ก็คือกริยาที่ สามารถใช้ได้ 2 แบบ
1. ใช้แบบ "Modal Verb"
2. ใช้แบบ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)

การใช้ "Semi-modal verbs" ในประโยคต่าง ๆ
- ใช้แบบ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)
- This room needs cleaning.
ห้องนี้ต้องการ การทำความสะอาด

- She needs her hair washed.
เธอจำเป็นต้องล้างผมของเธอ

- I need to study for a test.
ฉันจำเป็นต้องเรียนเพื่อการทดสอบ

- He needs some climbing boots.
เขาต้องการรองเท้าปีนเขา

- This shirt needs washing.
เสื้อตัวนี้จำเป็นต้องได้รับการซักทำความสะอาด

- The doctor said I needed an operation.
หมอบอกว่า ฉันจำเป็นต้องได้รับการการผ่าตัด
- ใช้แบบ "Modal Verb"
- Daren’t he go there?
เขาไม่กล้าไปที่นั่นหรือ

- Need I say more?
ฉันจำเป็นต้องพูดเพิ่มเติมหรือเปล่า

- You ought to behave yourself.
คุณควรจะทำตัวดี ๆ

- Need we write this down?
เราต้องการเขียนเรื่องนี้ไหม (เขียน / บรรทึก / จด)

- Cans of soup needn’t be kept in the fridge.
ไม่จำเป็นต้องเก็บกระป๋องน้ำซุปไว้ในตู้เย็น

- This ought to be enough food for all of us.
อาหารนี่ควรจะ/น่าจะเพียงพอสำหรับเราทุกคน

- We needn’t spend much time on this topic. It’s not going to be in the exam.
เราไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในหัวข้อนี้ ไม่ได้อยู่ในการสอบ
การใช้ Modal Verb แหล่งค้นคว้าภายนอก
อาจารย์อดัม : การใช้ ought to


การใช้ Modal Verb สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
ดิกชันนารี ในแต่ละคำ ผมลิงค์ตัวอย่าง 5 ค่าย คือ
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : modal
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : Modal Verb
3. BBC : http://www.bbc.co.uk : Modal Verb
4. BBC : http://www.bbc.co.uk : Modal Verb
5. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : Modal Verb
6. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : Modal Verb
7. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : Modal Verb

8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : will
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : will
10. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : will
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : will

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : will
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : will
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : will

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment