โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 28, 2015

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC

สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
ดิกชันนารี ในแต่ละคำ ผมลิงค์ตัวอย่าง คำละ 5 ค่าย คือ
1. Cambridge Dictionary
2. Collins Dictionary
3. Longman Dictionary
4. Oxford Dictionary
5. Webster Dictionary

1 ability ความสามารถ: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

2 abroad ในต่างประเทศ: ในต่างชาติ, ในต่างแดน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

3 absolutely อย่างแน่นอน: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

4 accept เชื่อ: ยอมรับว่าจริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

5 access ทางเข้า, วิธีเข้าถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

6 accessible ที่สามารถเข้าได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

7 accident การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

8 accommodate จัดที่อยู่ให้: หาที่อยู่ให้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

9 accommodation การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

10 accomplish ทำสำเร็จ: ทำเสร็จ, แล้วเสร็จ, บรรลุผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

11 accomplishment การบรรลุเป้าหมาย: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

12 according ที่ยอมรับร่วมกัน: ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

13 accordingly ตามนั้น: เช่นนั้น, ดังนั้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

14 accounting หลักการบัญชี: ทฤษฎีการทำบัญชี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

15 accurate ถูกต้อง: แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

16 achieve สำเร็จ: สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

17 acquire ได้รับ: ได้, ได้มา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

18 act การกระทำ, กฎหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

19 actually อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง: ตามความเป็นจริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

20 adapt ทำให้เหมาะ: ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

21 adapter สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

22 additional ที่เพิ่มขึ้น: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

23 adequate พอ: พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

24 adjust ปรับตัว: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

25 adjustment การปรับเปลี่ยน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

26 administration การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท) Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

27 admire นับถือ: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

28 admit จุได้ (จำนวนคน): มีที่ว่างสำหรับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

29 admittance การอนุญาตให้เข้าได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

30 advance การขึ้นราคา: การเพิ่มค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

31 advanced ก้าวหน้า, ขั้นสูง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

32 advantage ความได้เปรียบ: ข้อได้เปรียบ, ข้อดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

33 advantageous เป็นประโยชน์: เป็นคุณ, เป็นผลดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

34 advertise ลงโฆษณา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

35 advertisement การโฆษณา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

36 advice ข้อมูลอย่างเป็นทางการ: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

37 advise แจ้ง: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

38 affect กระทบ: ส่งผล, มีผลต่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

39 afford สามารถหาได้: หาเลี้ยงได้, สามารถทำได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

40 affordable ราคาไม่แพง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

41 agency บริษัทตัวแทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

42 agenda กำหนดการ: ระเบียบวาระ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

43 agree เข้ากัน: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

44 agreeable ซึ่งยินยอม: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

45 agreement การเห็นพ้อง: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

46 agricultural ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

47 aid ความช่วยเหลือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

48 aim การเล็ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

49 airline โดยเครื่องบิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

50 aisle ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ซูเปอร์มาร์เก็ต) Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

51 alarm กระดิ่งของนาฬิกาปลุก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

52 allow แบ่งสรร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

53 alternative ซึ่งไม่ตามประเพณี: ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนเดิม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

54 ambitious ทะเยอทะยาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

55 amend ทำให้ดีขึ้น: ปรับปรุง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

56 amount จำนวนรวม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

57 amusing ขบขัน: ตลกขบขัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

58 analysis การวิเคราะห์: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

59 analyze วิเคราะห์: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

60 announcement การประกาศ: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

61 annoying น่ารำคาญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

62 annual ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

63 anticipate คาดหวัง: คาดหมาย, คอยท่า, คอย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

64 anxious ที่ทำให้เกิดความกลัว, ที่เต็มไปด้วยความกังวล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

65 apologize แก้ต่าง: แก้ตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

66 appeal การอุทธรณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

67 appetizer อาหารเรียกน้ำย่อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

68 appliance เครื่องใช้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

69 applicant ผู้สมัคร: ผู้ขอ, ผู้แจ้งความจำนง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

70 application การขอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

71 apply ใช้: นำมาใช้, ประยุกต์ใช้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

72 appoint จัด (วันเวลา, สถานที่): นัดหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

73 appointment การแต่งตั้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

74 appreciable ซึ่งพอประเมินค่าได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

75 appreciate (ราคา) ขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

76 appreciation การประเมินค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

77 appreciative รู้สึกขอบคุณ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

78 apprentice ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์: มือสมัครเล่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

79 approach การเข้าใกล้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

80 appropriate จัดสรรไว้: สำรองไว้, กันไว้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

81 approve เห็นสมควร, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

82 approximate เกือบจะเหมือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

83 arbitrate ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด: เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

84 area บริเวณ: พื้นที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

85 argue โต้เถียง: โต้แย้ง, เถียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

86 argument การโต้แย้ง: การแย้ง, การโต้เถียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

87 arrange จัดเตรียม: เตรียมการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

88 arrangement การจัดการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

89 assemble ประกอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

90 assess กำหนดค่า: ตีค่า, ประเมินค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

91 assets สินทรัพย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

92 assign กำหนด: ระบุ, ตั้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

93 assignment การมอบหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

94 assist การช่วย: การช่วยเหลือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

95 assistance ความช่วยเหลือ: การสนับสนุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

96 assume ทึกทักเอา: คิดว่าเป็นจริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

97 attach ติดกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

98 attachment การผูกติด: การเชื่อมต่อ, การยึดติด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

99 attend เข้าร่วม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

100 attendance การเข้างาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

101 attendant ผู้ต้อนรับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

102 attentively อย่างตั้งอกตั้งใจ: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

103 attract ดึงดูดความสนใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

104 audience ผู้ชม: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

105 audit การตรวจสอบบัญชี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

106 authority ผู้ที่รอบรู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

107 authorize ให้อำนาจ: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

108 availability (n) การหาได้ง่าย,การหามาได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

109 available ใช้ประโยชน์ได้: ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

110 avoid หลีกเลี่ยง: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

111 awareness การรับรู้: การทราบ, ความตระหนัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

112 away โดยไม่หยุด: อย่างต่อเนื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

113 awkward งุ่มง่าม: ติดขัด, ที่ดูไม่คล่องแคล่ว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

114 background เบื้องหลัง, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

115 backpack กระเป๋าสะพายหลัง: เป้สะพายหลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

116 baggage กระเป๋าเดินทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

117 balance ความสมดุล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

118 bank ธนาคาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

119 bankrupt ล้มละลาย: เจ๊งหมดตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

120 barcode บาร์โค้ด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

121 bargain การต่อรอง: การเจรจา, การต่อรองราคา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

122 basic จำเป็นที่สุด: สำคัญที่สุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

123 behave ประพฤติตัว: ประพฤติ, วางตัว, ปฏิบัติตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

124 belongings สมบัติส่วนตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

125 beneficial เป็นประโยชน์: เป็นผลดี, ให้ประโยชน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

126 benefit ผลประโยชน์: ข้อได้เปรียบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

127 beverage เครื่องดื่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

128 bid สั่ง,ประมูล, เชื้อเชิญ (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade) Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

129 bill บิล, ใบแจ้งหนี้: ใบสำคัญเก็บเงิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

130 binder เครื่องผูก, สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

131 blanket ผ้าห่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

132 block กลุ่ม, ตึกใหญ่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

133 board คณะกรรมการ, แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

134 boarding กินนอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

135 boardroom ห้องประชุมคณะกรรมการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

136 boast โม้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

137 book หนังสือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

138 boost การส่งเสริม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

139 bored ที่น่าเบื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

140 borrow ยืม: หยิบยืม, ขอยืม, กู้ยืม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

141 bother ทำให้ตัวเองยุ่งยาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

142 bottom ต่ำสุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

143 branch สาขา: แผนก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

144 brand ตรา: ยี่ห้อ, ตราสินค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

145 briefcase กระเป๋าหิ้ว: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

146 briefing สรุปแบบสั้นๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

147 broadcast กระจาย: เผยแพร่, แจ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

148 broaden ขยับขยาย: ทำให้กว้าง, ขยาย, เปิดหูเปิดตา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

149 browser โปรแกรมที่ช่วยค้นหาเอกสารบนอินเตอร์เนต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

150 brush ปัด, แปรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

151 budget งบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

152 bulletin แถลงการณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

153 cabin กระท่อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

154 cafeteria โรงอาหาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

155 calculate คำนวณ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

156 calculation การคำนวณ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

157 calculator เครื่องคิดเลข Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

158 campaign กระทำการ วางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

159 cancel ยกเลิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

160 cancellation การยกเลิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

161 candidacy การสมัคร,การเสนอตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

162 candidate ผู้ท้าชิง: ผู้แข่งขัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

163 capacity ความจุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

164 capital เมืองหลวง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

165 career อาชีพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

166 careless ประมาท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

167 cash เงินสด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

168 cashier แคชเชียร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

169 cause สาเหตุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

170 cautious ระมัดระวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

171 celebrate ฉลอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

172 celebration งานเฉลิมฉลอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

173 cell เซลล์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

174 certificate ใบรับรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

175 certification ได้รับการรับรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

176 chain โซ่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

177 chair เก้าอี้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

178 chairman ประธาน, ประธานที่ประชุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

179 chairperson ประธาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

180 characteristic ลักษณะเฉพาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

181 characterize อธิบายลักษณะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

182 charge ค่าธรรมเนียม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

183 charity การกุศล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

184 cheap ราคาถูก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

185 check ตรวจสอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

186 chef พ่อครัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

187 circumstances พฤติการณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

188 claim ข้อเรียกร้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

189 claimant โจทก์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

190 classification การจัดหมวดหมู่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

191 classify แยกประเภท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

192 clerk เสมียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

193 client ลูกค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

194 climate ภูมิอากาศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

195 closure การปิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

196 coach โค้ช, ครูฝึกกีฬา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

197 code เข้ารหัส: ใส่รหัส, ป้อนรหัส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

198 collect เก็บเงิน: เก็บค่าเช่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

199 commence ตั้งต้น: เริ่มต้น, ขึ้นต้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

200 commission ค่านายหน้า: ค่าคอมมิชชั่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

201 commit ทำความผิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

202 committee คณะกรรมการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

203 common ที่เกิดขึ้นทุกวัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

204 commonly อย่างธรรมดา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

205 commute ทด, แปลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

206 commuter เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

207 company บริษัท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

208 comparable เทียบเคียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

209 compare เปรียบเทียบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

210 compatible เข้ากันได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

211 compensate ทดแทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

212 compensation ค่าตอบแทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

213 competent มีอำนาจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

214 competition (noun) การแข่งขัน, การประกวด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

215 competitive (adjective) การแข่งขัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

216 competitor คู่แข่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

217 complain บ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

218 complaint การร้องเรียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

219 complete สมบูรณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

220 complex ซับซ้อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

221 complexity ความซับซ้อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

222 compliment คำชมเชย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

223 complimentary ยกย่อง, ชมเชย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

224 comply ปฏิบัติตาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

225 comprehensive ครอบคลุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

226 compromise ประนีประนอม, ยอมความ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

227 compulsory ภาคบังคับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

228 concede ยอมรับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

229 concern ห่วงอาทร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

230 conclude เอาเป็นว่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

231 conclusion ข้อสรุป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

232 concourse ฝูงชน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

233 condition เงื่อนไข Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

234 conduct ความประพฤติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

235 confirm ยืนยัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

236 confirmation การยืนยัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

237 confusion ความสับสน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

238 connect ติดต่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

239 connection สัมพันธ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

240 consequence ผลพวง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

241 consider พิจารณา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

242 considerable มาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

243 consignment สินค้าฝากขาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

244 consist ประกอบด้วย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

245 consistent คงเส้นคงวา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

246 consistently เสมอต้นเสมอปลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

247 constant คงที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

248 constantly นิจศีล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

249 construction การก่อสร้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

250 consult ปรึกษา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

251 consultant ผู้ให้คำปรึกษา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

252 consume บริโภค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

253 consumer ผู้บริโภค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

254 contain บรรจุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

255 container ภาชนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

256 continual (adjective) ต่อเนื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

257 continuation ความต่อเนื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

258 continue (verb) ต่อเนื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

259 contribute สนับสนุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

260 contribution การสนับสนุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

261 control ควบคุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

262 convenient (adjective) สะดวกสบาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

263 conveniently (adverb) สะดวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

264 convince โน้มน้าวใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

265 convincing น่าเชื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

266 corporate ขององค์กร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

267 corporation บริษัท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

268 cost ราคา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

269 counter เคาน์เตอร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

270 courier จัดส่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

271 cover ปก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

272 coverage ความคุ้มครอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

273 coworker เพื่อนร่วมงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

274 crash ชน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

275 credentials หนังสือรับรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

276 credit เครดิต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

277 crew พวกลูกเรือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

278 criteria เกณฑ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

279 critical วิกฤติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

280 criticize วิจารณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

281 crowd ฝูงชน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

282 crowded แออัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

283 crucial สำคัญมาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

284 cruise ล่องเรือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

285 currency เงินตรา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

286 current ปัจจุบัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

287 custom กำหนดเอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

288 customer ลูกค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

289 customs ศุลกากร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

290 cutting ตัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

291 cycle วงจร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

292 daily ประจำวัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

293 damage ความเสียหาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

294 deadline วันกำหนดส่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

295 deal จัดการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

296 debit หักบัญชี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

297 debt หนี้สิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

298 decision การตัดสิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

299 decorate ตกแต่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

300 decrease ลดลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

301 dedicate อุทิศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

302 deduct หัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

303 defect ข้อบกพร่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

304 defective บกพร่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

305 definite ชัดเจน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

306 definitely อย่างแน่นอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

307 degree ระดับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

308 delay ความล่าช้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

309 delete ลบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

310 delight สุข Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

311 delighted ยินดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

312 deliver ส่งมอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

313 delivery การจัดส่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

314 demand ความต้องการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

315 demanding เรียกร้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

316 demonstrate สาธิต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

317 depart ออก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

318 department แผนก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

319 departure การออกเดินทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

320 depend ขึ้นอยู่กับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

321 dependence การพึ่งพาอาศัยกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

322 deposit เงินฝาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

323 description ลักษณะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

324 designate กำหนด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

325 desperate หมดหวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

326 dessert ขนมหวาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

327 destination ปลายทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

328 detail รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

329 detailed ละเอียดลออ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

330 detect ตรวจจับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

331 deterioration การเสื่อมสภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

332 determine กำหนด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

333 determined แน่นอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

334 develop พัฒนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

335 developer ผู้พัฒนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

336 development พัฒนาการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

337 device เครื่อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

338 diagnose วินิจฉัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

339 differential สิ่งที่แสดงความแตกต่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

340 director ผู้อำนวยการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

341 disagree ไม่เห็นด้วย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

342 disagreement ความไม่เห็นด้วย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

343 disappointing ที่น่าผิดหวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

344 disconnect ปลด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

345 discount ส่วนลด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

346 discrepancy ความคลาดเคลื่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

347 discrimination การแบ่งแยก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

348 discuss สนทนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

349 discussion การสนทนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

350 dish จาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

351 dismiss ยกเลิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

352 dismissive ไม่ไยดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

353 display แสดง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

354 disposable ทิ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

355 dispose กำจัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

356 dispute พิพาท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

357 disruption การหยุดชะงัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

358 distinctive เด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

359 distinguish เห็นความแตกต่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

360 distribute กระจาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

361 distribution การกระจาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

362 dividend เงินปันผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

363 document เอกสาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

364 donate บริจาค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

365 donation การบริจาค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

366 double สอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

367 download ดาวน์โหลด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

368 downsize ทันใด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

369 downturn การชะลอตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

370 downward ลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

371 dramatic น่าทึ่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

372 drastic รุนแรง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

373 drastically ฮวบฮาบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

374 draw วาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

375 drawer ลิ้นชัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

376 drive ขับรถ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

377 drop หล่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

378 dull น่าเบื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

379 duration ระยะเวลา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

380 duty-free ปลอดภาษี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

381 earn ได้รับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

382 earnings รายได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

383 economical ประหยัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

384 economize รัดเข็มขัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

385 economy เศรษฐกิจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

386 edge ขอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

387 effective (adjective) มีประสิทธิภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

388 effectively (adverb) มีประสิทธิภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

389 effectiveness (noun) ประสิทธิผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

390 efficiency อย่างมีประสิทธิภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

391 efficient ที่มีประสิทธิภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

392 efficiently อย่างมีประสิทธิภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

393 elderly สูงอายุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

394 electrical ไฟฟ้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

395 elevator ลิฟต์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

396 embark เริ่มดำเนินการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

397 emergency กรณีฉุกเฉิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

398 emphasize เน้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

399 employ จ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

400 employee ลูกจ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

401 employer นายจ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

402 employment การจ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

403 enable ทำให้สามารถ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

404 enclose ล้อมรอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

405 encourage ส่งเสริม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

406 endurance ความอดทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

407 endure อดทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

408 engine เครื่องยนต์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

409 engineer วิศวกร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

410 engineering วิศวกรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

411 enhance เสริม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

412 enroll ลงทะเบียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

413 ensure ทำให้มั่นใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

414 enterprise องค์กร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

415 enthusiastic กระตือรือร้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

416 enthusiastically อย่างกระตือรือร้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

417 entitlement สิทธิ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

418 entrée entrée Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

419 environment สิ่งแวดล้อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

420 environmental สิ่งแวดล้อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

421 equivalent เท่ากัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

422 essential สำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

423 estimate ประมาณการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

424 evaluate ประเมินผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

425 event เหตุการณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

426 evidence หลักฐาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

427 evolve คาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

428 exact แน่นอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

429 examination การตรวจสอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

430 examine ตรวจสอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

431 excel สันทัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

432 excellent ยอดเยี่ยม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

433 excursion การเที่ยว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

434 executive ฝ่ายบริหาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

435 exhibit จัดแสดง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

436 expand ขยายตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

437 expansion การขยายตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

438 expect คาดหวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

439 expectation ความคาดหวัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

440 expenditure รายจ่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

441 expense ค่าใช้จ่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

442 expensive แพง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

443 experience ประสบการณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

444 experienced มีประสบการณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

445 experiment การทดลอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

446 exploration การสำรวจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

447 explore สำรวจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

448 express ด่วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

449 extend ต่ออายุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

450 extension ส่วนขยาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

451 external ภายนอก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

452 facilities สิ่งอำนวยความสะดวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

453 facility สิ่งอำนวยความสะดวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

454 factor ปัจจัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

455 factory โรงงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

456 fail ล้มเหลว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

457 failure ความล้มเหลว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

458 fair เท่าเทียม: ไม่มีอคติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

459 famed ซึ่งมีชื่อเสียง: ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

460 fare ค่าโดยสาร: ค่าพาหนะ, ค่าเดินทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

461 fault ความผิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

462 faulty ความผิดพลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

463 favor ชอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

464 fax แฟกซ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

465 feature ลักษณะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

466 fee ค่าธรรมเนียม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

467 feedback ข้อเสนอแนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

468 field สนาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

469 figure รูป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

470 file ไฟล์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

471 fill ใส่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

472 finance การเงิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

473 financial การเงิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

474 firm บริษัท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

475 fix แก้ไขปัญหา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

476 flexible คล่องตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

477 flight เที่ยวบิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

478 fluctuate ขึ้น ๆ ลง ๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

479 fluctuation ความผันผวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

480 focus โฟกัส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

481 focused ที่มุ่งเน้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

482 fold พับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

483 folder โฟลเดอร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

484 force บังคับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

485 forecast พยากรณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

486 foreign ต่างประเทศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

487 forget ลืม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

488 forgetful ขี้ลืม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

489 form ฟอร์ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

490 forward ข้างหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

491 founded ก่อตั้งขึ้นเมื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

492 frank ตรงไปตรงมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

493 frankly ตรงไปตรงมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

494 fuel เชื้อเพลิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

495 fulfill เติมเต็ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

496 function ฟังก์ชัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

497 functional การทำงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

498 fundraising การระดมทุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

499 furniture เฟอร์นิเจอร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

500 further ต่อไป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

501 gesture เชิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

502 goal เป้าหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

503 goods สินค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

504 gradually ค่อยๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

505 grievance ข้อข้องใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

506 grill ย่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

507 growth การเจริญเติบโต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

508 guarantee รับประกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

509 guidelines แนวทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

510 haggle ต่อรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

511 handle จัดการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

512 handy มีประโยชน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

513 harbor ท่าเรือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

514 harmful เป็นอันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

515 hazardous เสี่ยงอันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

516 head หัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

517 headquarters สำนักงานใหญ่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

518 hesitate ลังเล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

519 hesitation ความลังเล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

520 hide ปิดบัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

521 highlight ไฮไลท์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

522 highly อย่างมาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

523 hike ธุดงค์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

524 hire จ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

525 hold ถือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

526 homepage หน้าแรก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

527 host เจ้าภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

528 identification บัตรประจำตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

529 identify แยกแยะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

530 imaginative จินตนาการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

531 immediate ทันทีทันใด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

532 immediately ทันที Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

533 impact ส่งผลกระทบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

534 impatient ใจร้อน ,หงุดหงิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

535 implement การดำเนินการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

536 imply บ่งบอกถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

537 impression ความประทับใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

538 improper ไม่ถูกต้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

539 improve ปรับปรุง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

540 improvement การปรับปรุง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

541 in ใน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

542 incentive แรงจูงใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

543 inclined โน้มเอียง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

544 include ประกอบด้วย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

545 inclusion รวม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

546 income เงินได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

547 inconvenience ความไม่สะดวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

548 increase เพิ่ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

549 indicate แสดง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

550 indication การแสดง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

551 individual รายบุคคล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

552 individually เป็นรายบุคคล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

553 inexperienced มือใหม่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

554 infer สรุป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

555 inflate พอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

556 inflation เงินเฟ้อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

557 influence มีอิทธิพล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

558 influential มีอิทธิพล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

559 information ข้อมูล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

560 input อินพุต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

561 inquiry การสอบสวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

562 install ติดตั้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

563 installation การติดตั้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

564 insurance ประกันภัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

565 insure ประกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

566 intend ตั้งใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

567 intention ความตั้งใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

568 intently อย่างตั้งใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

569 intern แพทย์ฝึกหัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

570 internal ภายใน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

571 international ระหว่างประเทศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

572 internship ฝึกงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

573 interrupt ขัดขวาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

574 interview สัมภาษณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

575 invaluable ล้ำค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

576 invent คิดค้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

577 invention การประดิษฐ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

578 inventory สินค้าคงคลัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

579 invest ลงทุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

580 investigate สอบสวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

581 investigation ตรวจสอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

582 investment การลงทุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

583 invite เชิญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

584 invoice ใบแจ้งหนี้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

585 isolate แยก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

586 issue ปัญหา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

587 item ชิ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

588 itemize ลงรายละเอียด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

589 itinerary การเดินทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

590 jealous อิจฉา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

591 jeopardize เป็นอันตรายต่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

592 jeopardy อันตราย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

593 jobless ไม่มีงานทำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

594 join (verb) ร่วม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

595 joint (verb) ร่วมกัน, เชื่อมกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

596 journal วารสาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

597 journey การเดินทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

598 judge ผู้พิพากษา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

599 justice ความยุติธรรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

600 justification การให้เหตุผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

601 justify แสดงให้เห็นถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

602 keen กระตือรือร้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

603 keep เก็บ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

604 knock เคาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

605 know ทราบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

606 knowledge ความรู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

607 knowledgeable มีความรู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

608 label ฉลาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

609 labor แรงงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

610 lack ไม่มี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

611 landlord เจ้าของบ้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

612 laptop แล็ปท็อป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

613 launch เปิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

614 law กฎหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

615 lay ปู, ตีแผ่, วางลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

616 leak รั่ว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

617 lean ยัน, พิง, สมส่วน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

618 lease เช่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

619 leisure ที่เดินทางมาพักผ่อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

620 lend ยืม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

621 letter จดหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

622 liability ความรับผิดชอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

623 license อนุญาต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

624 licensing การออกใบอนุญาต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

625 lie โกหก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

626 limited ถูก จำกัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

627 limousine รถลีมูซีน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

628 line เส้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

629 list รายการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

630 livestock ปศุสัตว์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

631 loan เงินกู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

632 lobby ล็อบบี้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

633 local ในประเทศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

634 locate ตั้งอยู่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

635 log เข้าสู่ระบบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

636 lot จำนวนมาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

637 loyal ซื่อสัตย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

638 luggage กระเป๋าเดินทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

639 luxurious หรูหรา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

640 luxury หรูหรา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

641 maintain เก็บรักษา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

642 maintenance ซ่อมบำรุง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

643 major สำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

644 manage จัดการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

645 managerial การบริหารจัดการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

646 mandatory จำเป็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

647 manufacture ผลิต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

648 manufacturing (adjective) การผลิต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

649 marketing การตลาด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

650 materials วัสดุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

651 mechanic ช่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

652 medic แพทย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

653 medical ทางการแพทย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

654 medication การให้ยา, การบำบัดโรค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

655 medicine ยา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

656 meeting การประชุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

657 membership การเป็นสมาชิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

658 memo บันทึก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

659 memorandum บันทึก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

660 mention กล่าวถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

661 merchandise สินค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

662 mere เท่านั้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

663 merge ผสาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

664 merger การควบรวมกิจการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

665 mileage ระยะทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

666 million ล้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

667 mishear ได้ยินผิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

668 misleading หลอกตา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

669 misrepresent บิดเบือนความจริง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

670 monitor หน้าจอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

671 monument อนุสาวรีย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

672 mortgage จำนอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

673 motivate กระตุ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

674 motivation แรงจูงใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

675 napkin ผ้าเช็ดปาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

676 narrow แคบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

677 narrowing การกวดขัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

678 neighborhood ย่าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

679 network เครือข่าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

680 nominate เสนอชื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

681 nomination การเสนอชื่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

682 notice แจ้งให้ทราบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

683 notify แจ้ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

684 objection การคัดค้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

685 objective วัตถุประสงค์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

686 obligation ภาระผูกพัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

687 oblige บังคับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

688 obtain ได้รับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

689 obviously อย่างชัดเจน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

690 occupation อาชีพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

691 occur เกิดขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

692 off ปิด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

693 office สำนักงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

694 officer เจ้าหน้าที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

695 official เป็นทางการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

696 on บน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

697 onward ต่อไปข้างหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

698 operate ทำงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

699 operation การทำงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

700 opinion ความคิดเห็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

701 opportunity โอกาส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

702 optimistic ในแง่ดี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

703 order ใบสั่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

704 organization องค์กร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

705 organize จัดระเบียบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

706 organized จัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

707 original เป็นต้นฉบับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

708 out ออก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

709 outline เค้าโครง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

710 outlook ภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

711 outstanding โดดเด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

712 overall ทั้งหมด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

713 overdraft เงินเบิกเกินบัญชี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

714 overseas ต่างประเทศ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

715 overtime ล่วงเวลา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

716 overview ภาพรวม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

717 owe เป็นหนี้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

718 package บรรจุภัณฑ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

719 panel แผงหน้าปัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

720 parcel พัสดุไปรษณีย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

721 parking ที่จอดรถ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

722 part ส่วนหนึ่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

723 participant ผู้เข้าร่วม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

724 particularly โดยเฉพาะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

725 pass ผ่านไป Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

726 passenger ผู้โดยสาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

727 patent สิทธิบัตร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

728 patented ได้สิทธิบัตร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

729 patience ความอดทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

730 payment การชำระเงิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

731 perform ปฏิบัติการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

732 performance ประสิทธิภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

733 permanent ถาวร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

734 permission การอนุญาต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

735 permit ใบอนุญาต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

736 personal ส่วนบุคคล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

737 personalized ส่วนบุคคล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

738 personnel บุคลากร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

739 persuade ชักชวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

740 pessimistic ในแง่ร้าย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

741 phone โทรศัพท์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

742 plant ปลูก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

743 platform เวที Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

744 pleasant น่ารื่นรมย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

745 plow ไถ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

746 plug ปลั๊ก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

747 plumber ช่างประปา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

748 point จุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

749 pointless ไม่มีจุดหมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

750 policy นโยบาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

751 polite สุภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

752 politician นักการเมือง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

753 politics การเมือง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

754 poll โพลล์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

755 pollute ก่อให้เกิดมลพิษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

756 popular เป็นที่นิยม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

757 popularity ความนิยม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

758 position ตำแหน่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

759 postpone เลื่อนเวลา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

760 postponement การชะลอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

761 potential ที่อาจเกิดขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

762 power อำนาจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

763 practical ประยุกต์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

764 practically จวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

765 predict ทำนาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

766 predictable ทายได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

767 prefer ชอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

768 preference การตั้งค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

769 premises สถานที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

770 prepare เตรียมการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

771 present นำเสนอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

772 presentation การเสนอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

773 press กด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

774 prevent ป้องกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

775 prevention การป้องกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

776 price ราคา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

777 priceless ไม่มีค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

778 principal หลัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

779 principle หลัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

780 priority จัดลำดับความสำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

781 private เอกชน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

782 probability ความน่าจะเป็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

783 probably อาจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

784 probationary เพื่อทดลอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

785 process กระบวนการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

786 profession อาชีพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

787 professional มืออาชีพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

788 profile ข้อมูลส่วนตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

789 profit กำไร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

790 profitability การทำกำไร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

791 profitable มีกำไร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

792 progress ความคืบหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

793 progressive ความก้าวหน้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

794 prohibit ห้าม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

795 project โครงการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

796 promote ส่งเสริม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

797 promotion การส่งเสริม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

798 prompt รวดเร็ว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

799 promptly พลัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

800 properly อย่างถูกต้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

801 property คุณสมบัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

802 protect ป้องกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

803 protection การป้องกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

804 publicity การเผยแพร่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

805 publicize เผยแพร่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

806 purchase ซื้อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

807 purpose วัตถุประสงค์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

808 pursue ไล่ตาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

809 qualification คุณสมบัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

810 qualified มีคุณสมบัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

811 qualify มีคุณสมบัติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

812 questionnaire แบบสอบถาม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

813 quotation การอ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

814 quote อ้างอิง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

815 raise ยก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

816 range พิสัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

817 rare หายาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

818 rate อัตรา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

819 rational มีเหตุผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

820 raw ดิบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

821 reach มาถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

822 realize ตระหนักถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

823 rearrange จัดใหม่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

824 reasonable เหมาะสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

825 reasonably สมเหตุสมผล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

826 receipt ใบเสร็จรับเงิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

827 receive รับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

828 recent เมื่อเร็ว ๆ นี้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

829 reception แผนกต้อนรับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

830 receptive เปิดกว้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

831 recipe สูตรอาหาร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

832 recognize รับรู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

833 recommend แนะนำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

834 recommendation ข้อเสนอแนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

835 recruit รับสมัคร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

836 recruitment การรับสมัคร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

837 reduce ลด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

838 reduction การลดลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

839 redundant ซ้ำซาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

840 refrigerator ตู้เย็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

841 refund คืนเงินให้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

842 refundable สามารถคืนเงินได้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

843 refusal การปฏิเสธ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

844 refuse ปฏิเสธ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

845 regarding เกี่ยวกับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

846 regardless ไม่คำนึงถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

847 regional (adjective) ของบริเวณ, เฉพาะท้องถิ่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

848 register การลงทะเบียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

849 registration การลงทะเบียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

850 regret เสียใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

851 regular ปกติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

852 regularly สม่ำเสมอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

853 regulate ควบคุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

854 rehearse ซ้อม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

855 reject ปฏิเสธ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

856 relax ผ่อนคลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

857 relaxation การผ่อนคลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

858 release ปล่อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

859 relevant ที่เกี่ยวข้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

860 remain ยังคง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

861 remarkable โดดเด่น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

862 remind เตือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

863 reminder การแจ้งเตือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

864 remittance การส่งเงิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

865 remove เอาออก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

866 remuneration ค่าตอบแทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

867 renovate บูรณะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

868 renovation การปรับปรุงใหม่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

869 rent ให้เช่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

870 repair ซ่อมแซม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

871 repayment การชำระหนี้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

872 repetitive ซ้ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

873 replace แทนที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

874 replacement การแทนที่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

875 report รายงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

876 represent แทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

877 representative ตัวแทน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

878 request ขอร้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

879 require จำเป็นต้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

880 requirement ความต้องการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

881 reschedule หมายกำหนดการใหม่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

882 rescue กู้ภัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

883 resemble คล้ายคลึงกับ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

884 reservation การสำรองห้องพัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

885 reserve สำรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

886 resign ลาออกจากตำแหน่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

887 resist ต่อต้าน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

888 resolve แก้ไข Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

889 respect เคารพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

890 respectable น่านับถือ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

891 respectful เคารพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

892 respond ตอบสนอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

893 responsibility ความรับผิดชอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

894 responsible รับผิดชอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

895 restore ฟื้นฟู Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

896 restructure ปรับโครงสร้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

897 résumé ประวัติส่วนตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

898 retail ขายปลีก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

899 retire เกษียณอายุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

900 retirement การเกษียณอายุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

901 review ทบทวน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

902 revise แก้ไขใหม่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

903 revised แก้ไข Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

904 right ขวา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

905 rival คู่แข่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

906 roadside ริมถนน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

907 roughly ลวก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

908 route เส้นทาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

909 runway ทางวิ่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

910 salary เงินเดือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

911 sale การขาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

912 salvage กอบกู้ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

913 sample ตัวอย่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

914 satisfactory น่าพอใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

915 satisfied ความพึงพอใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

916 satisfy พอใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

917 save ประหยัด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

918 scene ฉาก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

919 scenery ทัศนียภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

920 schedule ตารางเวลา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

921 scrutinize กลั่นกรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

922 search ค้นหา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

923 secluded สันโดษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

924 secretarial เลขานุการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

925 secretary เลขานุการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

926 select เลือก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

927 selection การเลือก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

928 selective เลือก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

929 seminar สัมมนา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

930 senior ระดับอาวุโส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

931 serious จริงจัง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

932 service บริการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

933 several หลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

934 shape รูปร่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

935 sharp คม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

936 shift เปลี่ยน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

937 shine เปล่งปลั่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

938 shipment การส่งสินค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

939 shipping การส่งสินค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

940 shortage ความขาดแคลน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

941 shuttle รถรับส่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

942 sightseeing การชมทิวทัศน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

943 significant สำคัญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

944 simplify ลดความซับซ้อน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

945 situation สถานการณ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

946 slump ตกต่ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

947 software ซอฟต์แวร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

948 solar แสงอาทิตย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

949 spacious กว้างขวาง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

950 spare สำรอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

951 specialize มีความเชี่ยวชาญ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

952 specialty ชนิดพิเศษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

953 specification สเปค Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

954 specify ระบุ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

955 spectator ผู้ชม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

956 stable มีเสถียรภาพ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

957 stadium สนามกีฬา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

958 staff บุคลากร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

959 stapler เครื่องเย็บกระดาษ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

960 stare จ้อง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

961 starter เริ่มต้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

962 stationery เครื่องเขียน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

963 steep สูงชัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

964 stock หุ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

965 store เก็บ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

966 strategic ยุทธศาสตร์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

967 strategy กลยุทธ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

968 streamline เพรียวลม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

969 strike การนัดหยุดงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

970 studio สตูดิโอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

971 submit เสนอ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

972 subscribe สมัครเป็นสมาชิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

973 subscription การสมัครสมาชิก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

974 subsidiary บริษัท สาขา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

975 suggest แนะนำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

976 suggestion ข้อเสนอแนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

977 suit สูท Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

978 suitability ความเหมาะสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

979 suitable เหมาะสม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

980 supervise ดูแล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

981 supervision การดูแล Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

982 supplier ผู้ผลิต Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

983 supply จัดหา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

984 support สนับสนุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

985 supporter ผู้สนับสนุน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

986 surrounding ที่ล้อมรอบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

987 suspicious พิรุธ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

988 switchboard แผงสวิตช์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

989 systematic เป็นระบบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

990 takeover รับช่วงต่อ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

991 target เป้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

992 tax ภาษี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

993 technical วิชาการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

994 technician ช่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

995 temporary ชั่วคราว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

996 tenant ผู้เช่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

997 terminate ยุติ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

998 terrible น่ากลัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

999 terrific มากมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1000 theoretical ตามทฤษฎี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1001 theory ทฤษฎี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1002 thorough ทั่วถึง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1003 tidy เรียบร้อย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1004 time เวลา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1005 tip ปลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1006 tour การท่องเที่ยว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1007 tourism การท่องเที่ยว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1008 tourist นักท่องเที่ยว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1009 towel ผ้าขนหนู Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1010 tower หอคอย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1011 track ลู่ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1012 trade ค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1013 tradition ประเพณี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1014 traffic การจราจร Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1015 training การอบรม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1016 transfer โอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1017 transform แปลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1018 transformation การแปลง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1019 transit การขนส่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1020 transportation การขนส่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1021 tremendous มหึมา Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1022 trend แนวโน้ม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1023 trial การทดลอง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1024 triumph ชัย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1025 trust วางใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1026 turnover ผลประกอบการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1027 unconditional ไม่มีเงื่อนไข Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1028 understand เข้าใจ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1029 unfavorable เสียเปรียบ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1030 unfortunately น่าเสียดาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1031 uniform เหมือนกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1032 unspoiled ไม่เสีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1033 unwrap แกะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1034 upcoming ที่จะเกิดขึ้น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1035 update ปรับปรุง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1036 upgrade อัพเกรด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1037 upset อารมณ์เสีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1038 upstairs ชั้นบน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1039 utility ประโยชน์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1040 vacancy ตำแหน่งว่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1041 vacant ว่าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1042 vacation วันหยุด Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1043 vaccination การฉีดวัคซีน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1044 valuables ของล้ำค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1045 varied แตกต่างกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1046 variety ความหลากหลาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1047 various ต่างๆ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1048 vendor ผู้ขาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1049 venture เสี่ยง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1050 venue แห่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1051 virus ไวรัส Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1052 vital จำเป็น Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1053 wage ค่าจ้าง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1054 walkway ทางเดิน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1055 warehouse คลังสินค้า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1056 warn เตือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1057 warning การเตือน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1058 warrant หมาย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1059 warranty การประกัน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1060 wastage การสูญเสีย Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1061 waterproof กันน้ำ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1062 wealth ความมั่งคั่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1063 website เว็บไซต์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1064 weight น้ำหนัก Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1065 welfare สวัสดิการ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1066 wholesale ขายส่ง Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1067 win ชนะ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1068 withdraw ถอน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1069 withdrawal การถอนตัว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1070 workplace ที่ทำงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1071 workshop โรงงาน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1072 worth คุ้มค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1073 worthless ไร้ค่า Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1074 wrap ห่อ: คลุม Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1075 X-ray รังสีเอกซ์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1076 yearly ประจำปี: รายปี Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1077 yield ผล, โอนอ่อน, จำนน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1078 youth วัยหนุ่มสาว: วัยหนุ่ม, วัยสาว Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1079 zero เครื่องหมายศูนย์, เลขศูนย์ Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster

1080 zone พื้นที่: บริเวณ, เขต, โซน Cambridge / Collins / Longman / Oxford / Webster


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

3 comments: