โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, September 13, 2015

การใช้ about

About
Adverb
 ประมาณ  about, approximately, some
 ราว  about, around, approximately
 เกือบ  about, approximately, close, nigh, well-nigh
 รอบ  about
 สัก  just, about, only, around, approximately
 คร่าว  roughly, tentatively, approximately, briefly, not exactly, about
 เที่ยวไป  about
 ราวๆ  about, approximately
 กลับหลัง  about
 ใกล้ๆ  about, by
Preposition
 เกือบ  about, nigh
 รอบ  around, about
 เกี่ยวกับ  of, on, regarding, respecting, toward, about
 ใกล้ๆ  about, around, by
 ราวๆ  about, circa

about = เกี่ยวกับ / เรื่องเกี่ยวกับ
- You know about it too?
คุณรู้เรื่องนี้ด้วยหรือ
คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือ

- He's asking about dad.
เขามาถามถึงพ่อครับ
เขามาถามถึงเกี่ยวกับพ่อครับ

- What's this all about?
แล้วเรื่องเป็นยังไงหรือ
แล้วเรื่องเป็นยังไงเกี่ยวกับหรือ

- What's he angry about?
เขาโกรธอะไรล่ะ
เขาโกรธเกี่ยวกับอะไรล่ะ

- What I like about the job is that it’s never boring.
สิ่งที่ฉันชอบงานคือมันไม่น่าเบื่อ
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับงานคือมันไม่น่าเบื่อ

- I'm not gonna talk about anything until you put that gun down.
ฉันจะไม่คุยอะไรทั้งนั้น จนกว่าเธอจะลดปืนลง
ฉันจะไม่คุยเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้น จนกว่าเธอจะลดปืนลง


about = รอบ ๆ / ทั่วบริเวณ
- Books were scattered about the room.
หนังสือกระจายอยู่ทั่วห้อง

- Cushions were scattered about on the chairs.
หมอนอิงวางระเกะระกะ อยู่บนเก้าอี้หลายตัว

- People were rushing about, trying to find the driver.
ผู้คนวิ่งไปทั่วบริเวณนั้น พยายามที่จะค้นหาคนขับรถ

-We spent the whole afternoon walking about town.
เราใช้เวลาช่วงตลอดช่วงบ่าย เดินไปรอบ ๆเมือง


about = ประมาณ /ราว ๆ (ใช้กับสิ่งของ ราคา / จำนวน)
- For about $ 30,000.
ประมาณ 30,000 เหรียญ

- It costs about $10.
มีค่าใช้จ่ายประมาณ 10 เหรียญ

- It should cost about $1500.
ค่าใช้จ่ายน่าจะประมาณ 1,500 เหรียญ

- The rate of inflation is running at about 2.7 percent.
อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 2.7%


just about = เกือบจะ / ไกล้เคียง /แทบจะ(มีโอกาสเป็นไปได้สูง)
- I'm just about ready.
ฉันเกือบพร้อมแล้ว

- I think we’ve just about finished.
ฉันคิดว่าเราเกือบสำเร็จแล้ว

- The plums are just about ripe now.
ผลพลัมเกือบจะสุกแล้ว

- Just about everybody will be affected by the tax increases.
แทบจะทุกคนจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มภาษี

- It’s just about the worst mistake anyone could make.
มันเป็นแค่ความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดที่ใคร ๆก็อาจจะทำผิดพลาดได้


about = ประมาณ /ราว ๆ (ใช้กับเวลา จุดของเวลา/ จำนวนเวลา)
- He arrived at about ten.
เขามาถึงประมาณสิบ

- John is about 30 years old.
จอห์นอายุประมาณ 30 ปี

- I'll be back in about 15 min.
อีกประมาณ 15 นาทีฉันจะกลับมา

- They waited for about an hour.
พวกเขารอประมาณหนึ่งชั่วโมง

- Her music lesson is about 45 minutes long.
บทเรียนดนตรีของเธอยาวประมาณ 45 นาที

- I only have you. I'll live for about 10 years.
ฉันมีแต่เธอ และฉันอยู่ได้แค่ประมาณ 10 ปี


about = กำลังจะ
โครงสร้างประโยค
Verb to be + about to + V1 ไม่ผัน(infinitive)
- I’m about to eat.
ฉันกำลังจะกิน

- I'm about to cut it
ฉันกำลังจะตัดมัน

- I’m about to leave.
ฉันกำลังจะไป

- The plane is about to take off.
เครื่องบินกำลังจะออกแล้ว

- I’m about to answer the question.
ฉันกำลังจะตอบคำถาม

- I’m about to tell you a story about my childhood.
ฉันกำลังจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับฉันในวัยเด็ก

- I am about to go eat dinner now, do you wanna come with me?
ฉันกำลังจะไปกินข้าวเย็น คุณอยากไปกับฉันด้วยไหม


about ใช้เพื่อพูดถึงความห่วงใย
upset = งอน /เศร้าใจ/ เสียใจ
care + about = ห่วงใย / ให้ความสนใจ
worry + about = กังวล / ห่วงใย / กลัวจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับ...

ฉันแคร์คุณ
- I care about you.
- I do care about you.

- I don't care about you.
ฉันไม่แคร์คุณ

ฉันเป็นห่วงคุณ
- I worry about you.
- I’m worried about you.

- I’m really worried about Jack.
ฉันห่วงเรื่องของจอห์นจริง ๆ

- She’s upset about missing the party.
เธอรู้สึกเสียใจกับการพลาดงานเลี้ยง

- He's always worrying about his weight.
เขากังวลเกี่ยวกับน้ำหนักของเขาเสมอ

- Don't worry about me. I'll be all right.
ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน ฉันจะต้องไม่เป็นไรทั้งนั้น


หันกลับ / เลี้ยวกลับ (ในทิศทางตรงกันข้าม)
- He quickly turned about and walked away.
เขารีบหันกลับ และเดินออกไป

- Diana turned about and marched out of the room.
ไดอาน่าหันหลังกลับ และเดินออกจากห้อง (ภาษาวรรณกรรม)


about
-I care about you.
ฉันแคร์คุณ

- What’s he on about?
เขากำลังพูดถึงอะไร

- I'm about to go crazy.
ฉันจะคลั่งอยู่แล้ว

- What's this all about?
แล้วเรื่องเป็นยังไงหรือ

- I'm worried about her.
ผมเป็นห่วงเธอ

-I don't care about you.
ฉันไม่แคร์คุณ

- You know about it too?
คุณรู้เรื่องนี้ด้วยหรือ

- He lied about his age.
เขาโกหกเรื่องอายุของเขา

- He's asking about dad.
เขามาถามถึงพ่อครับ

- What's he angry about?
เขาโกรธอะไรล่ะ

- What about their ages?
อายุของพวกเขาล่ะ

- What about the victim?
ผู้เคราะร้ายเป็นอย่างไรบ้าง

- We need to forget about it.
เราต้องลืมเกี่ยวกับมัน

- We got a lot to talk about.
เรามีอะไรมากมายที่จะต้องคุยกัน

- What are you talking about?
เธอพูดอะไรของเธอ

- What is the squabble about?
ทะเลาะกันเรื่องอะไร

- What are we chatting about?
เรามีเรื่องอะไรต้องคุยกันหรือ

- I'll be back in about 15 min.
อีกประมาณ 15 นาทีฉันจะกลับมา

- What do you know about them?
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาบ้าง

- He's always worrying about his weight.
เขากังวลเกี่ยวกับน้ำหนักของเขาเสมอ

- Why'd you lie about your parent?
ทำไมเธอต้องโกหกเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอล่ะ

- He quickly turned about and walked away.
เขารีบหันกลับ และเดินออกไป

- I only have you. I'll live for about 10 years.
ฉันมีแต่เธอ และฉันอยู่ได้แค่ประมาณ10 ปี

- What I like about the job is that it’s never boring.
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับงานคือมันไม่น่าเบื่อ

- Are you holding up okay? I've been thinking about you.
คุณไม่เป็นไรนะ ฉันคิดถึงเรื่องคุณตลอดเวลาเลย

- A: You're back? B: For about eight more seconds.
B: กลับมาแล้วเหรอ B:กลับมาได้ประมาณ 8 วินาทีแล้ว (เพิ่งกลับ)

- And then about a week later, Another woman goes missing.
และหลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้หญิงอีกคนก็หายไป

- I'm not gonna talk about anything until you put that gun down.
ฉันจะไม่คุยอะไรทั้งนั้น จนกว่าเธอจะลดปืนลง

- I was about ready to leave when somebody rang the doorbell.
ฉันพร้อมแล้วที่จะออกไปเมื่อมีคนกดกริ่ง

- A: When was the last time you were back? B: It's been about 5 years.
A: คุณกลับบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ B: ประมาณ 5 ปีมาแล้ว

- A: I can't talk about it. B: What do you mean, you can't talk about it?
A: ผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้ B: หมายความว่าไง คุณพูดไม่ได้

- Thanks, Sue. I'm glad you have a good attitude about your budget being cut.
ขอบใจนะซู ผมดีใจที่คุณมีทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับงบประมาณที่โดนตัด

- A: When did Claudia move into her apartment? B: About nine months ago. Why?
A: คลอเดียย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ทเมนท์ ตั้งแต่เมื่อไร B: ประมาณ 9 เดือนก่อน ถามทำไมหรือครับ

- I'm sorry for deceiving you and for betraying your kindness. Everything about me was a lie
ฉันขอโทษที่หลอกลวงคุณ และก็ทรยศต่อความเมตตาของคุณ ทุกอย่างเกี่ยวกับฉัน เป็นเรืองหลอกลวง

- Every Monday at 10 am, we have an informational session about our sorority.
ทุกวันจันทร์เวลา 10.00 น. เรามีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับชมรมของเรา (sorority = ชมรม สำหรับนักศึกษาหญิง ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย)การใช้ about แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ about สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : about
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : about

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : about
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : about
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : about
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : about
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : about
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : about
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : about
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : about
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : about
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : about
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : about
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : about
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : about
15. American heritage : www.ahdictionary.com : about
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : about
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : about
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : about
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : about
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : about
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : about
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : about
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : about
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : about
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : about
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : about
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : about
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : about
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : about
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : about
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : about

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : about
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : about
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : about
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : about
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : about
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : about

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionaryเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment