โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 15, 2015

ตำแหน่งการวาง Adverb

Adverb ทำหน้าที่อะไรบ้าง
- ขยายคำกริยา (verb)
- ขยายคำคุณศัพท์ (Adjective)
- ขยายคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb ขยาย Adverb ด้วยกันเอง)

กฏตำแหน่งการวาง Adverb ในประโยค
1. วาง Adverb ไว้ตำแหน่งต้นประโยค
2. วาง Adverb ไว้ตำแหน่งท้ายประโยค
3. วาง Adverb ไว้ตำแหน่งกลาง มีปลีกย่อยดังนี้
 3.1 วาง Adverb ไว้วางหลังกริยาหลักในประโยค
 3.2 วาง Adverb ไว้วางหลังกรรม ของกริยาในประโยค
 3.3 วาง Adverb ไว้ระหว่าง กริยาช่วย และ กริยาหลัก
 3.4 วาง Adverb ไว้ระหว่าง ประธาน และ กริยาหลัก (วาง Adverb ไว้ระหว่าง หน้า Adverb ที่ต้องการขยาย)
 3.5 วาง Adverb ไว้ระหว่าง หน้า Adjective ที่ต้องการขยาย (Adjective จะอยู่หลัง Verb to be และ Linking Verb)
 3.6 วาง Adverb ไว้ระหว่าง หน้า Adverb ที่ต้องการขยาย (Adverb ทำหน้าที่ขยาย Adverb ด้วยกันเอง)


หลักการแยก คำทีมีรูปเดียวกัน ให้สังเกตุตำแหน่งการวาง
1. Adverb VS Adjective
Adjective ทำหน้าที่ขยายคำนาม (คำนาม / คำสรรพนาม / นามวลี)
ตำแหน่งการวาง ของ Adjective และ Adverb
- Adjective วางหน้าคำนาม
- Adjective วางหลัง Verb to be
- Adjective วางหลัง Linking verb
- Adverb วางหลัง Verb

- I don’t watch the TV very often.
ฉันไม่ค่อยดูทีวีบ่อยนัก (ดูกฏข้อ 3.2 และ 3.6)


2. Adverb VS Preposition
Prepositon หน้าที่ดังนี้
- บอกเวลา / สถานการณ์
- บอก ตำแหน่ง / สถานที่
- บอกความสัมพันธ์ของ คำกริยา กับ คำนาม / คำสรรพนาม
- บอกความสัมพันธ์ของ คำนาม / คำสรรพนาม กับ คำนาม / คำสรรพนาม

- The hut was destroyed by fire.
กระท่อมถูกทำลายด้วยไฟ (by = Preposition)

- As time went by, things improved.
เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่าง ๆก็ดีขึ้น (by = Adverb /ดูกฏข้อ 3.1)

- They were riding through a forest.
พวกเขากำลังขี่ผ่านป่า (through = Preposition)

- There’s a hole in the roof where the rain comes through.
มีรูในหลังคาที่มีน้ำฝนตกผ่านลงมา (through = Adverb /ดูกฏข้อ 3.4)
กฏเหล็ก / ข้อห้าม
ห้ามวาง Adverb ระหว่าง Verb และ Object โดยเด็ดขาด
ผิด : She plays really well the piano.
ถูก : She plays the piano really well. I’ve heard her.
เธอเล่นเปียโนได้ดีจริงๆ ฉันได้ยินเธอเล่น
การใช้ here และ there
- ถ้าประธานเป็นคำสรรพนาม (it/he/she/you etc.) วางหลัง here และ there ได้ทันที
- ถ้าประธานเป็นคำนาม จะตามหลัง here และ there ไม่ได้ ต้องมีกริยาคั่นกลาง
ตัวอย่างประโยค
- Here she is. (ตาม here ได้ทันที)
ผิด: Here is she.

- There it goes.there (ตามหลัง there ได้ทันที)
ผิด: There goes it.

- Here comes the bus. (ต้องมีกริยาคั่นกลาง คือ comes)
ผิด: Here the bus comes.กริยาวิเศษณ์ระบุทัศนคติ และมุมมองของผู้พูดหรือนักเขียน มักวางไว้หน้าประโยค เรียกว่า "Sentence adverbs"
- Actually, I think the meeting is on Wednesday, not Thursday.
ที่จริงผมคิดว่า การประชุมคือวันพุธ ไม่ใช่วันพฤหัสบดี

- Obviously, we can’t tell you the result but we can give you an indication.
ที่แน ๆเลยคือว่า เราไม่สามารถบอกคุณได้ถึงผลลัพธ์ แต่เราบอกได้แค่การเตือนบางประโยคสอดคล้องมากกว่า 1 หนึ่งกฏ
- It is a straight road, so We can drive straight.
เป็นถนนสายตรงดังนั้นเราจึงขับตรงได้
(ดูกฏข้อ 2 และ 3.1)

- I’m only going to stay in New York for a week.
ฉันแค่เพียงจะไปพักที่นิวยอร์คหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น(Going = Adjective)
(ดูกฏข้อ 3.3 และ 3.5)


ตัวอย่างตำแหน่ง Adverb ในประโยคต่าง ๆ

1. วาง Adverb ไว้ตำแหน่งต้นประโยค

ตัวอย่างประโยค
- Clearly, more research is needed.
เห็นได้ชัดว่าการวิจัยเป็นสิ่งจำเป็น

- Seldom do we receive any apology when mistakes are made.
เราไม่ค่อยได้รับการขอโทษเมื่อทำผิดพลาด
2. วาง Adverb ไว้ตำแหน่งท้ายประโยค หรือ อนุประโยค (clause)

ตัวอย่างประโยค
- They’re sitting at the table over there.
พวกเขานั่งอยู่ที่โต๊ะที่นั่น

- It's an interesting plot twist, and one that works well.
มันเป็นการหักมุมที่น่าสนใจ และก็ทำงานได้ดี

- There was a sudden burst of laughter from the people who could see outside.
มีเสียงหัวเราะออกมาทันที จากคนที่สามารถมองเห็นข้างนอกได้
 3.1 วาง Adverb ไว้วางหลังกริยาหลักในประโยค

ตัวอย่างประโยค
- He walked slowly.
เขาเดินอย่างช้า ๆ

- He learns quickly.
เขาเรียนรู้ได้เร็ว

- He drives carefully.
เขาขับรถอย่างระมัดระวัง

- You'll have to act fast.
คุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว

- Kids grow up fast these days.
ปัจจุบันนี้เด็กเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

- I drove slowly back home.
ฉันขับรถอย่างช้า ๆกลับบ้าน

- They walked rather slowly.
พวกเขาเดินค่อนข้างช้า

- I’m afraid I behaved rather badly.
ฉันกลัวว่าฉันจะประพฤติตัวไม่เหมาะสม

- We cheered loudly to support the team.
เราเชียร์เสียงดังเพื่อให้กำลังใจทีม

- It is a straight road, so We can drive straight.
เป็นถนนสายตรงดังนั้นเราจึงขับตรงได้
 3.2 วาง Adverb ไว้วางหลังกรรม ของกริยาในประโยค

ตัวอย่างประโยค
- He did the job well.
เขาทำงานได้ดี

- I chewed the food slowly because it hadn't been cooked very well.
ฉันเคี้ยวอาหารอย่างช้า ๆเพราะมันไม่ได้สุกดี

- He did not even say anything to her, and she did not speak to him either.
เขาไม่ได้พูดอะไรกับเธอ และเธอก็ไม่ได้พูดกับเขาด้วย
 3.3 วาง Adverb ไว้ระหว่าง กริยาช่วย และ กริยาหลัก
(วางหลังกริยาช่วย)
ตัวอย่างประโยค

วางหลัง Can
- They can’t always wait for you.
พวกเขาไม่สามารถรอคุณได้ตลอดเวลา

- Tina can’t just drop all her commitments.
ทีน่าไม่สามารถละทิ้งภาระทั้งหมดของเธอได้

- I can sometimes hear my neighbour’s TV.
บางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงทีวีของเพื่อนบ้าน


วางหลัง Should
- You should always wear a helmet.
คุณควรใส่หมวกกันน๊อคเสมอ

- Men should always treat women like this.
ผู้ชายควรดูแลผู้หญิงแบบนี้นะ

- If you're feeling sad or whatever, you should always call me.
ถ้าเธอรู้สึกทุกข์ใจหรืออะไรก็ตาม เธอควรโทรหาฉันเสมอ


วางหลัง Verb to have เมื่อเป็น Perfect tense
- I've always wondered. How this trick was done.
ฉันสงสัยอยู่เสมอ เคล็ดลับนี้ทำอย่างไร

- You have always had a wonderfully vivid imagination.
นายนี่มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ตลอดเลยนะ

- I had seldom seen so many people out on the streets.
ฉันไม่ค่อยเห็นคนมากมาย ออกไปอยู่บนถนน

- The government has occasionally been forced to change its mind.
บางครั้งรัฐบาลก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนใจ

- I've always known, that you have had a secret crush on my friend for the longest time.
ฉันรู้มาตลอดว่า นายแอบชอบเพื่อนฉันมานานแล้ว
 3.4 วาง Adverb ไว้ระหว่าง ประธาน และ กริยาหลัก

ตัวอย่างประโยค
- It usually takes 40 minutes.
โดยปกติจะใช้เวลา 40 นาที

- She nearly fell asleep at her desk.
เธอจวนเจียนจะหลับคาโต๊ะทำงาน

- We always meet for coffee on Saturday.
เราพบกันที่ร้านกาแฟ ในวันเสาร์เสมอ

- We don’t usually watch TV after lunch.
ปกติเราไม่ค่อยดูทีวีหลังจากทานอาหารกลางวัน

- My boss often travels to Malaysia and Singapore but I've never been there.
เจ้านายของฉันมักเดินทางไปมาเลเซียและสิงคโปร์ แต่ฉันไม่เคยไปที่นั่น
 3.5 วาง Adverb ไว้ระหว่าง หน้า Adjective ที่ต้องการขยาย (Adjective จะอยู่หลัง Verb to be และ Linking Verb)

ตัวอย่างประโยค
- I'm sorry to make you feel so sad.
ฉันเสียใจที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้ามาก (Sad = Adjective)

- She's the same age as me. We became very close.
เธออายุเท่าฉัน เราจึงสนิทกันมาก (Close = Adjective)

- I’m only going to stay in New York for a week.
ฉันแค่เพียงจะไปพักที่นิวยอร์คหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น(Going = Adjective)

- I was really excited about going to the prom.
ฉันตื่นเต้นจริงๆ กับงานต้นรำในโรงเรียน (Excited = Adjective)

- Back then, I was so excited about going to school.
ตอนนั้น ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปโรงเรียน (Excited = Adjective)

- It feels so good after jogging for half an hour.
รู้สึกดีมาก หลังจากวิ่งจ๊อกกิ้งเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง(Good = Adjective)
 3.6 วาง Adverb ไว้ระหว่าง หน้า Adverb ที่ต้องการขยาย (Adverb ทำหน้าที่ขยาย Adverb ด้วยกันเอง)

ตัวอย่างประโยค
- John runs very fast.
จอห์นวิ่งเร็วมาก

- He drives too fast.
เขาขับรถเร็วเกินไป

- It went horribly wrong.
มันผิดพลาดอย่างน่ากลัว

- Eagles can fly very fast.
นกอินทรีสามารถบินเร็วมาก

- They walked rather slowly.
พวกเขาเดินค่อนข้างช้า

- I don’t watch the TV very often.
ฉันไม่ค่อยดูทีวีบ่อยนัก

- I’m afraid I behaved rather badly.
ฉันกลัวว่าฉันจะประพฤติตัวไม่เหมาะสม

- Though John is fat, he can run very fast.
ถึงแม้จอห์นตัวอ้วน แต่เขาก็วิ่งเร็วได้

- I nearly always cycle to work.
ฉันปั่นจักรยานไปทำงานเกือบตลอด (แทบทุกครั้ง / แทบทุกวัน)

- He knows almost immediately she is who he has been searching for.
เขารู้ในทันทีนั้นเองว่า เธอคือคนที่เขากำลังตามหาบทความที่เกี่ยวข้อง การใช้ Modal Verb - should
ตำแหน่งการวาง Adjective
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Advrb)
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of time
Adverb again
Adverb of frequency

www.bbc.co.uk : Position of adverbs
www.dictionary.cambridge.org : Adverbs and adverb phrases: position
www.oxforddictionaries.com : Positions of adverbs

การใช้ adverb แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ adverb สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : adverb
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : adverb
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : adverb
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : adverb
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : adverb
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : adverb
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : adverb
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : adverb
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : adverb


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment