โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 4, 2015

การใช้ May


♥ May เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Modal Verb" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"

โครงสร้างประโยค
Sub + may + V1ประโยคบอกเล่า
Sub + may + not + V1ประโยคปฏิเสธ
May + Sub +V1ประโยคคำถาม


♥ การใช้ may สามารถได้หลายกรณี
- การอนุญาต ทำบางสิ่งบางอย่าง
- การขออนุญาต ทำบางสิ่งบางอย่าง
- แสดงถึงเห็นถึงความเป็นไปได้ แต่ไม่แน่ใจ เช่น อาจจะ...


♥ may + V1
บอกความเป็นไปได้ของกริยา

- He may love me.
เขาอาจรักฉัน

- He may love you.
เขาอาจรักคุณ

♥ maybe = adv. (มักจะวางอยู่ หน้าประโยค และ ท้ายประโยค)
ดังนั้นมักจะแปลดังนี้ โดยดูจากบริบท
1. เมื่ออยู่หน้าประโยค = น่าจะเป็นพราะ... / อาจจะเป็นพราะ.../อาจจะไป... / อาจจะทำ..
2. เมื่ออยู่ท้ายประโยค = ...หละมั้ง

- Maybe. I'm not sure.
อาจจะ ฉันก็ไม่แน่ใจ

- Maybe I will be the first!
บางที่ฉันอาจเป็นคนแรก

- Maybe he ran out of gas.
บางทีรถของเขา อาจจะน้ำมันหมด


♥ May be.. = อาจจะเป็น... / อาจจะใช่.../ อาจจะอยู่...
- may be + adjective (คำคุณศัพท์ ทำหน้าที่ขยายกริยาในประโยค)
- may be + noun (คำนาม ทำหน้าที่ขยาคำนาม)

- A dog may be man's best friend.
สุนัขอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์

- The kitchen may be large, but it doesn't have any storage space.
ห้องครัวอาจมีขนาดใหญ่ แต่ไม่มีพื้นสำหรับเก็บของ♥ การใช้ May ในประโยคบอกเล่า
- He may come.
เขาอาจจะมา

- I may return.
ฉันอาจจะกลับมา

- I may graduate.
ฉันอาจจะจบการศึกษา

- He may want to go.
เขาอาจจะอยากไป

- You may have to go.
คุณอาจจะต้องไป

- He may remember us.
เขาอาจจำเราได้

- She may have dreams.
เธออาจมีความฝัน

- He may have a new car.
เขาอาจจะมีรถใหม่

- He may have a doctorate.
เขาอาจจะมีปริญญาเอก

- I may buy a new car.
ฉันอาจจะซื้อรถใหม่ ซักคันนึง

- She may like his attitude.
เธออาจชอบทัศนคติของเขา

- She may agree with us.
เธออาจจะเห็นด้วยกับเราก็ได้

- He may smoke in an elevator.
เขาอาจสูบบุหรี่ในลิฟท์

- I may agree with what you say.
ฉันอาจเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด

- He may think this is funny.
เขาอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลก

- She may come here tomorrow.
เธออาจจะมาที่นี่ในวันพรุ่งนี้

- This medicine may affect the heart.
ยานี้อาจส่งผลต่อหัวใจ

- He may come to our party tonight.
เขาอาจจะมางานเลี้ยงคืนนี้

- I may agree with what you say, I'll listen.
ฉันอาจเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด ฉันจะรับฟังคุณ

- They may have the necessary water nearby.
พวกเขาอาจมีแหล่งน้ำที่จำเป็นในบริเวณใกล้เคียง

- It looks as though we may have to ask her to leave.
ดูเหมือนว่า เราอาจจะต้องขอร้องให้เขาออกไป

- He may want to go camping with us next weekend.
เขาอาจต้องการไปแคมป์กับเราในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าก็ได้

- He may have to return to college for more education.
เขาอาจต้องกลับไปศึกษาเพิ่มเติม

- He may have something to share with someone in need.
เขาอาจมีบางอย่างที่จะแบ่งปันกับคนที่ต้องการ

- If you have less money than usual, you may have to tighten your belt.
หากคุณมีเงินน้อยกว่าปกติ คุณอาจต้องกระชับเข็มขัด

- You may have to live on less money and spend your money carefully.
คุณอาจต้องใช้เงินน้อยลง และใช้เงินอย่างระมัดระวัง

- There are new findings that not enough sleep may cause people to gain weight.
มีการค้นพบใหม่ว่าการนอนหลับไม่เพียงพอ อาจทำให้คนเพิ่มน้ำหนักได้

- This advice may sound simple. However, experts say a lot of people do not follow it.
คำแนะนำนี้อาจฟังดูง่าย อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหลายคนไม่ทำตาม
♥ การใช้ May not ในประโยคปฏิเสธ
- He may not come.
เขาอาจจะไม่มา

- I may not return.
ฉันอาจจะไม่กลับมา

- I may not graduate.
ฉันอาจจะไม่จบการศึกษา

- He may not want to go.
เขาอาจจะไม่อยากไป

- You may not have to go.
คุณอาจจะไม่ต้องไป

- He may not remember us.
เขาอาจจำเราไม่ได้

- She may not like his attitude.
เธออาจไม่ชอบทัศนคติของเขา

- He may not think this is funny.
เขาอาจจะไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลก

- He may not smoke in an elevator.
เขาไม่อาจสูบบุหรี่ในลิฟท์

- Visitors may not feed the animals.
ผู้เข้าชมไม่สามารถให้อาหารสัตว์ได้

- I may not agree with what you say.
ฉันอาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด

- She may not come here tomorrow.
เธออาจจะไม่มาที่นี่ในวันพรุ่งนี้

- He may not come to our party tonight.
เขาอาจจะไม่มางานเลี้ยงคืนนี้

- She may or may not agree with us.
เธออาจจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับเราก็ได้

- His reports may not all have been true.
รายงานของเขาอาจไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมด

- They may not know anything about this.
พวกเขาอาจไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

- He may not want to go to Thailand with you.
เขาอาจไม่อยากไปประเทศไทยกับคุณ

- I may not agree with what you say, but I'll listen.
ฉันอาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูด แต่ฉันจะรับฟังคุณ

- You may not remember me, but I remember you.
คุณอาจจำฉันไม่ได้ แต่ฉันจำคุณได้

- He may not want to go camping with us next weekend.
เขาอาจไม่ต้องการไปแคมป์กับเราในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าก็ได้

- Avoiding whatever causes an allergy may not always be easy.
การหลีกเลี่ยง สิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้ อาจไม่ง่ายเสมอไป

- The patient may not get enough vitamin D. Lack of vitamin D causes a disease called rickets.
ผู้ป่วยอาจไม่ได้รับวิตามินที่เพียงพอ "D" การขาดวิตามินดีทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคกระดูกอ่อน

- Experts at the Mayo Clinic in Minnesota say any sound above ninety decibels for long periods may cause some hearing loss.
ผู้เชี่ยวชาญที่ Mayo Clinic ในมินนิโซตากล่าวว่าเสียงใด ๆ ที่มากกว่าเก้าสิบเดซิเบลเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน
♥ การใช้ may + have เพื่อคาดเดา เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นในอดีต
- They may have come from Britain.
พวกเขาอาจมาจากอังกฤษ

- It may have started with a misunderstanding.
มันอาจเริ่มต้นด้วยความเข้าใจผิด

- You may have known that cats spend most of their time sleeping.
คุณอาจเคยรู้แล้วว่า แมวใช้เวลาส่วนใหญ่นอนหลับอยู่


♥ ประโยคปฏิเสธ
- He may not have known the formula.
เขาอาจจะไม่รู้สูตร

- His death may not have been an accident.
การเสียชีวิตของเขา อาจไม่ได้รับอุบัติเหตุ

- He may not have finished his homework yet.
เขาอาจทำการบ้านยังไม่เสร็จ


♥ May be
- He may be busy.
เขาอาจจะยุ่ง

- He may be working.
เขาอาจจะทำงาน

- He may be waiting for you.
เขาอาจกำลังรอคุณอยู่

- He may be in his office.
เขาอาจจะอยู่ในห้องทำงานของเขา

- He may be late this evening.
เขาอาจจะมาช้าหน่อย ของเย็นวันนี้

- He might be having lunch.
เขาอาจจะรับประทานอาหารกลางวัน

- It may be a good idea to eat while you are running.
มันอาจดี ที่จะกินอาหาร ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่

- This may be the most important thing you've ever done.
อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเท่าที่คุณเคยทำมา

- The following question may be considered inappropriate in some situations.
คำถามต่อไปนี้อาจถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์

- Applicants who are called for interview may be asked to have a medical exam.
ผู้สมัครที่ได้รับการเรียกให้สัมภาษณ์ อาจถูกขอร้องให้มีการตรวจสุขภาพ

- Portable Music Players, the devices may be causing hearing loss in many people.
เครื่องเล่นเพลงแบบพกพาอุปกรณ์เหล่านี้อาจทำให้ผู้ฟังสูญเสียการได้ยิน

- The scientists say these hormonal changes may be a cause of obesity in Western societies.
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุของโรคอ้วนในสังคมตะวันตก

- The researchers say that for survival, the body may be designed to store more fat during times with less sleep.
นักวิจัยกล่าวว่าเพื่อความอยู่รอดร่างกายอาจได้รับการออกแบบเพื่อเก็บไขมันมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีการนอนหลับน้อยลง


♥ May not be
- He may not be there.
เขาอาจจะไม่อยู่ที่นั่น

- I admit this may not be the best way of doing it.
ฉันยอมรับว่านี่อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการทำ

- I'm afraid I may not be able to help you tomorrow.
ฉันเกรงว่าฉันอาจจะไม่สามารถช่วยคุณได้ ในวันพรุ่งนี้

- It may not be a good idea to eat while you are running.
มันอาจจะไม่ดี ที่จะกินอาหาร ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่

- Hearing loss may not be apparent for years. But once it happens, it is permanent.
การสูญเสียการได้ยินอาจไม่ชัดเจนภายในปีเดียว แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลถาวร


♥ การใช้ May ในประโยคคำถาม
- May I help you?
ให้ผมช่วยอะไรไหมครับ

- May I sit here, please?
ฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหม

- May I take this umbrella?
ฉันสามารถใช้ร่มนี้ได้หรือไม่?

- How may I help you?
ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

- What may I help you with?
ผมจะช่วยอะไรได้บ้างครับ

- May I have your name, sir?
ขอทราบฉันชื่อคุณได้ไหมค่ะ

- May I borrow your pen?
ฉันขอยืมปากกาของคุณได้หรือไม่

- May I see your ID?
ผมขอดูบัตรประชาชนของคุณหน่อยครับ
ID =identification / identity.
ID = บัตรประจำตัว / บัตรประจำตัว

- May I talk with you for a minute?
ฉันขอคุยกับคุณได้ไหม

- May I see your driver license, please?
ผมอนุญาตดูใบขับขี่ของคุณได้ไหมครับ?

- May I speak to you for a few minutes?
ฉันขอพูดกับคุณได้สักสองสามนาทีหรือไม่

- Hello, May I speak to Mr. John Smith?
สวัสดีฉันขอพูดกับนายจอห์นสมิธ ได้หรือไม่
(สนธนาทางโทรศัพท์)

- May I have your date of birth, please?
ขอทราบวันเดือนปีเกิด ของคุณได้ไหมคะ

- May I have your name and address, please?
ขอทราบฉันชื่อและที่อยู่ของคุณได้ไหมค่ะ

- May I have your date of birth and your social security number, please?
ขอทราบวันเดือนปีเกิด และหมายเลขประกันสังคมของคุณได้ไหมคะ

กรณีใช้ แบบ adv. ♥ Maybe
- I will go maybe.
บางผมอาจจะไป

- Maybe I will go.
บางผมอาจจะไป

- Maybe. I'm not sure.
อาจจะ ฉันก็ไม่แน่ใจ

- Maybe the milk was bad.
นมอาจบูดแล้ว

- Maybe I will be the first!
บางที่ฉันอาจเป็นคนแรก

- Maybe he wants to rest.
บางทีเขาอาจต้องการพักผ่อน

- Maybe the banana was bad.
กล้วยอาจเน่าแล้ว

- Maybe we should get rid of it.
บางทีเราต้องกำจัดมันออกไป

- Maybe they went back home.
บางทีพวกเขาอาจจะกลับบ้าน

- Maybe he ran out of gas.
บางทีรถของเขา อาจจะน้ำมันหมด

- Maybe he wasn’t waiting at all.
บางทีเขาอาจจะไม่ได้รอก็ได้

- Maybe he was afraid her parents.
บางทีเขาอาจกลัวผู้ปกครองก็ได้

- Maybe you should become a nun.
บางทีคุณควรน่าไปบวชชี

- Maybe I'll teach middle school.
บางทีฉันอาจจะสอนที่โรงเรียนมัธยม

- Maybe you should stop shaving.
บางทีคุณควรจะหยุดโกนหนวด

- I don't know, maybe one hundred.
ฉันไม่ทราบ บางทีอาจจะซักหนึ่งร้อยมั้ง

- Maybe the ring fell under the bed.
บางทีแหวนอาจตกอยู่ใต้เตียงก็ได้

- Maybe you want to eat seafood.
บางทีคุณอาจต้องการที่จะกินอาหารทะเล

- Maybe he ought to get another line.
บางทีเขาควรจะรับสายโทรศัพท์สายอื่นบ้าง

- Maybe because they didn't have to run.
บางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องวิ่ง

- Maybe we should honk the horn next time.
บางทีเราก็ควรจะบีบแตรในครั้งต่อไป

- Maybe it's some kind of personal problem.
อาจเป็นปัญหาส่วนตัวบางอย่าง

- Maybe so, because Linda never lied to him.
บางทีอาจจะเป็นเพราะลินดา ไม่เคยโกหกเขา

- Oh, really? Maybe you should have called 191.
จริงๆด้วย บางทีคุณควรจะโทรแจ้ง 191

- That's strange. Maybe he was on the Net.
น่าแปลกหรือว่าบางทีเขาอาจจะออนไลน์อยู่ในเน็ตก็ได้

- Maybe it's something in your diet.
บางทีมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่าง ที่อยู่ในอาหารของคุณ

- Maybe it’s passed its use-by date and has gone bad.
มันอาจหมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้ว

- Maybe she was sorry. I was no less sorry than she was.
บางทีเธออาจจะเสียใจ ฉันก็เสียใจไม่น้อยกว่าเธอ

- Maybe you would like to learn more about one of these?
บางทีคุณอาจต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

- Maybe someone is having a graduation party or a birthday.
อาจจะเป็นงานเลี้ยงที่สำเร็จการศึกษา หรืองานวันเกิดของใครบางคน

- Maybe you don't have headphones on, so you're not hearing the full sound.
บางทีคุณอาจไม่มีหูฟังอยู่ คุณจึงไม่ได้ยินเสียงเต็มรูปแบบ

- Not sleep it more like unconscious. Maybe even as I have died at that moment.
ไม่ได้หลับ แต่เหมือนหมดสติมากกว่า บางที ก็เหมือนกับว่าฉันตาย ในขณะนั้น

A: He is a new boyfriend for you maybe?
B: Maybe, but don't tell anyone!


Linda: Hi, Anne. Are you busy?
Anne: Hi, Linda. Yes. At 10 a.m. I am writing. Every day I do my morning show. Sorry!
Linda: Okay. See you later, maybe.
Anne: Maybe I’ll see you later.


ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )การใช้ may แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ may สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : have
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : have

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : have
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : have
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : have
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : have
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : have
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : have
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : have
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : have
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : have
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : have
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : have
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : have
15. American heritage : www.ahdictionary.com : have
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : have
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : have
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : have
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : have
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : have
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : have
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : have
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : have
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : have
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : have
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : have
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : have
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : have
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : have
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : have
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : have

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : may
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : may
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : may

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


ตัวอย่างวลี ที่ใช้ maybe
maybe = บางที, บางทีอาจจะ...

maybe health care อาจจะเป็นเรื่องดูแลสุขภาพ
maybe education = อาจจะเป็นเรื่องการศึกษา
maybe infrastructure =อาจจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
maybe people have seen = คนอาจเห็น
maybe it does make sense to = บางทีมันจะทำให้รู้สึกถึง...
maybe pain in their wrists= อาจจะเป็นเรื่องทีพวกเขาอาจเจ็บปวดที่ข้อมือ
maybe they will say "hello" = บางทีพวกเขาจะบอกว่า "สวัสดี"
maybe even drought tolerance = อาจทนต่อความแห้งแล้งได้
Maybe a snack for my brother = อาจจะเป็นของว่างสำหรับพี่ชายของฉัน
maybe an organized effort to = บางทีอาจจะเป็นความพยายามเตรียมการไว้เพื่อ
We’re talking about places maybe in ... = เรากำลังพูดถึงสถานที่อาจจะอยู่ใน ...
maybe even dishonest or immoral = อาจจะไม่สุจริตหรือผิดศีลธรรม
maybe go to church for a music rehearsal = อาจไปโบสถ์เพื่อฝึกซ้อมเพลง
maybe means that they are trying to make = อาจหมายความว่าพวกเขากำลังพยายามทำ
การใช้ may แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ may สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : may
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : may

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : may
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : may
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : may
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : may
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : may
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : may
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : may
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : may
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : may
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : may
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : may
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : may
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : may
15. American heritage : www.ahdictionary.com : may
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : may
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : may
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : may
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : may
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : may
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : may
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : may
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : may
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : may
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : may
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : may
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : may
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : may
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : may
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : may
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : may

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : may
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : may
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : may
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : may
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : may
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : may

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment