โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 16, 2015

adverb not adverb


หมายเหตุ
Adverb ที่่ไม่ใช่ Adverb ก็คือคำที่ลงท้าย ly แต่ไม่ใช่ Adverb เสมอไป บางคำเป็นได้ทั้ง adj และ adv จึงต้องดูตำแหน่งการวางประกอบการพิจารณา

กฏตำแหน่งการวาง Adverb ในประโยค
1. วาง Adverb ไว้ตำแหน่งต้นประโยค
2. วาง Adverb ไว้ตำแหน่งท้ายประโยค
3. วาง Adverb ไว้ตำแหน่งกลาง มีปลีกย่อยดังนี้
 3.1 วาง Adverb ไว้วางหลังกริยาหลักในประโยค
 3.2 วาง Adverb ไว้วางหลังกรรม ของกริยาในประโยค
 3.3 วาง Adverb ไว้ระหว่าง กริยาช่วย และ กริยาหลัก
 3.4 วาง Adverb ไว้ระหว่าง ประธาน และ กริยาหลัก (วาง Adverb ไว้ระหว่าง หน้า Adverb ที่ต้องการขยาย)
 3.5 วาง Adverb ไว้ระหว่าง หน้า Adjective ที่ต้องการขยาย (Adjective จะอยู่หลัง Verb to be และ Linking Verb)
 3.6 วาง Adverb ไว้ระหว่าง หน้า Adverb ที่ต้องการขยาย (Adverb ทำหน้าที่ขยาย Adverb ด้วยกันเอง)
คลิกเพื่อศึกษาเพิ่มเติม การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)ally = แนวร่วม / รวมตัว/ พันธมิตร
- She knew she had found an ally in Ted.
เธอรู้แล้วว่าเธอได้พบกับพันธมิตรในเท็ด (ally = n.)

- Small countries often have to ally themselves with larger countries in order to survive.
ประเทศเล็ก ๆ มักจะต้องเป็นพันธมิตรกับประเทศใหญ่ ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ (ally = v.)apply = ร้องขอ / บอกกล่าว / สมัครงาน / นำมาใช้ / ใช้ประโยชน์
- We need to apply for planning permission to build a garage.
เราจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตวางแผนสร้างโรงจอดรถ (apply = v.)early = ก่อนเวลาที่กำหนดไว้
- He arrived early.
เขามาถึงก่อนเวลา (early = adv)

- It’s too early to get up yet.
ยังเร็วเกินไปที่จะลุกขึ้นจากที่นอน (early = adj)

- She came an hour early.
เธอมาถึงก่อนเวลา เป็นชั่วโมง (early = adv)friendly = เป็นมิตร
- She is very friendly to everybody.
เธอเป็นมิตรกับทุกคนมาก (friendly = adj)monthly = รายเดือน
- I get a monthly pay cheque.
ฉันจะได้รับเช็คเป็นรายเดือน (monthly = adj)

- My company pays me monthly.
บริษัท ของฉันจ่ายเงินให้ฉันเป็นรายเดือน (monthly = adv)likely = เป็นไปได้ / เหมาะสมมาก
- It’s likely that she’ll succeed.
เป็นไปได้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จ (likely = adj)

- She’s the most likely person for the job.
เธอเป็นคนที่มีแนวโน้มเหมาะสม มากที่สุดสำหรับงานนี้ (likely = adj)lonely = เหงา / อ้างว้าง
- Aren’t you lonely, living by yourself?
คุณไม่เหงาหรือ การใช้ชีวิตอยู่ลำพังคนเดียว (lonely = adj)lovely = น่ารัก
- She is a lovely girl.
เธอเป็นหญิงสาวที่น่ารัก (lovely = adj)

- She looked lovely in that dress.
เธอดูน่ารักในชุดนั้น (lovely = adj)lowly = ต่ำต้อย, ธรรมดา (ฐานะ / สถานะ /ตำแหน่ง)
- He had a lowly position as a gas station assistant.
เขามีตำแหน่งต่ำต้อย เป็นผู้ช่วยในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง (lowly = adj)

- Despite its lowly status, mucus plays a valuable role in the body.
แม้จะมีสถานะต่ำต้อย แต่น้ำเมือกก็มีบทบาทสำคัญในร่างกาย (lowly = adj)

- From the lowly clerk, to the highly placed minister, everyone is corrupt.
จากพนักงานต่ำต้อยไปยังรัฐมนตรีที่มีตำแหน่งสูง ทุกคนก็ทุจริต (lowly = adj)rely = พึ่งพา
- You can rely on me.
คุณพึ่งพาฉันได้

- Children should learn to rely upon themselves.
เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้silly = ไร้เหตุผล /เซ่อซ่า /เปิ่น /สะเหร่อ / เด๋อด๋า
- I look pretty silly in this dress.
ฉันดูเปิ่นมาก ๆ ในชุดนี้ (silly = adj)

- You silly boy, you put your shirt on backward.
นายดูสะเหร่อมาก ๆใส่เสื้อกลับหลัง (silly = adj)supply = การจัดหา / จัดให้
- The military government is trying to stop the supply of guns to the rebels.
รัฐบาลทหารพยายามที่จะหยุดแหล่งการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ผู้ก่อความไม่สงบ(supply = N.)ugly = น่าเกลียด
- She won’t wear T-shirts because she thinks her arms are ugly.
เธอจะไม่ใส่เสื้อยืดเพราะคิดว่าแขนของเธอน่าเกลียด (ugly = adj)

การใช้ adverb แหล่งค้นคว้าภายนอก
Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : Adverbs: forms

การใช้ adverb สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : adverb
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : adverb

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : adverb
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : adverb
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : adverb
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : adverb
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : adverb
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : adverb
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : adverb
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : adverb

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : adverb
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : adverb
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : adverb

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment