โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, November 9, 2015

กริยาช่วยทั้ง 24 ตัว

กริยาในภาษอังกฤษ นักภาษาศาสตร์ได้จำแนกไว้ มี 2 ประเภท คือ
1. กริยาช่วย Helping Verb หรือเรียกอีกอย่าง ว่า Auxiliary Verb
2. กริยาหลัก หรือ กริยาแท้ เรียกว่า Main Verb
บทความนี้ จะกล่าวเน้นในเรื่อง กริยาช่วย (Helping Verb หรือเรียกอีกอย่าง ว่า Auxiliary Verb)

"กริยาช่วย" คือกริยาที่เข้าไปเสริม เข้ากับ "กริยาหลัก" ของประโยค
เพื่อช่วยให้กริยาหลัก มีความหมายชัดเจนขึ้นเช่น
- ใช้ขยาย อารมณ์, ความคิด, ความมั่นใจ, ช่วยทำเป็นประโยคคำถาม, ช่วยทำเป็นประโยคปฏิเสธ, กาลเวลา ฯล


ข้อควรจำ กริยาช่วยทั้ง 24 ตัว
- สามารถขึ้นต้นประโยค เพื่อสร้างประโยคคำถามได้ (กริยาช่วย + ประธาน)
- สามารถสร้างประโยคปฏิเสธได้ (กริยาช่วย + not)

ตัวอย่างเหตุการณ์ การใช้ Must = จะต้อง(มีความหมายหนักแน่น)
   ณ ห้องเช่าที่มีกลุ่มเพื่อน ๆ 3 คนพักอาศัยอยู่กันอยู่
นิดหน่อย ถามว่าใครอยากไปตลาดบ้าง
แน่งน้อย บอกว่า I go. (ฉันไปด้วย)
หน่อมแน้ม บอกว่า I must go. (ฉันต้องไปด้วย)(เน้นว่า อยาก/จำเป็น มาก ๆ ของใช้ส่วนตัวอาจจะหมด)
must + กริยา มีความหมาย เน้นว่า ต้อง + (กริยา)

ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ / แค่นทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
  -    หมายเลข 1 ถึง 5 ประเภท "Verb to be"  ( is, am, are, was, were )
  -   หมายเลข 6 ถึง 8 ประเภท "Verb to do"  ( do, does, did )
  -   หมายเลข 9 ถึง 11 ประเภท "Verb to have"  ( has, have, had )
  -   หมายเลข 12 ถึง 20 ประเภท "Modal verbs"  ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
  -   หมายเลข 21 ถึง 24 ประเภท "Semi-modal verbs"  ( need, dare, ought to, used to )

หมายเหตุ "Semimodal verbs"ก็คือกริยาที่ สามารถใช้ได้ 2 แบบ
  1. ใช้แบบ "Modal Verb"
  2. ใช้แบบ "Main Verb" (แบบกริยาแท้)
กริยาช่วยรูปปกติ
สรรพนาม + กริยาช่วย
สรรพนาม + กริยาช่วย(รูปย่อ)
คำอ่านรูปย่อ
am I am I'm ไอมฺ , อาย
is, has (รูปย่อเหมือนกัน) he is, he has he's ฮีซ
she is, she has she's ชีซ
it is, it has it's อีทซ
where is where's แวร์ซ
what is what's วอทซฺ
who is who's ฮูซฺ
there is there's แดร์ซ
are we are we're วีเออะ
(was, were ไม่มีรูปย่อ) you are you're ยูเออะ
they are they're เดเออะ
there are there're แดเออะ
have I have I've ไอฟว์
(do, does, did ไม่มีรูปย่อ) you have you've ยูฟว์
they have they've เดฟว์
we have we've วิฟว์
had, would (รูปย่อเหมือนกัน) I had, I would I'd อายเอิด
you had, you would you'd ยูเอิด
they had, they would they'd เดเอิด
we had, we would we'd วีเอิด
he had, he would he'd ฮีเอิด
she had, she would she'd ชีเอิด
it had, it would it'd อิทเถิด
will, shall (รูปย่อเหมือนกัน) I will, I shall I'll อายเอิ่ล
you will you'll ยูอี่ล
we will, we shall we'll วีอี่ล
it will it'll อิทที่ล
หมายเหตุ
- กริยาช่วย บางตัว ไม่มีรูปย่อ เช่น am, was, were, do, does, did ฯล
- กริยาช่วย บางตัว เมื่อย่อแล้ว จะมีรูปซ้ำกัน เช่น is และ has เมื่อย่อแล้วจะเป็นรูปเดียวกัน คือ " 's "

หมายเหตุ
- dare เป็นทั้งกริยาช่วยและ กริยาแท้ (เรียกว่า "Semi-modal verbs")
- need เป็นทั้งกริยาช่วยและ กริยาแท้ (เรียกว่า "Semi-modal verbs")
- ought to เป็นทั้งกริยาช่วยและ กริยาแท้ (เรียกว่า "Semi-modal verbs")
- used to เป็นทั้งกริยาช่วยและ กริยาแท้ (เรียกว่า "Semi-modal verbs")

- had better = ควรจะ...ดีกว่า (had better + V1)
- would rather = ควรจะ...ดีกว่า"
- should = จะ, ควรจะ (ความหมายเท่ากับ ought to)
- want = ต้องการ(อยากทำเอง)
- have to = ต้อง , จำเป็นต้อง (ทำเพราะความจำเป็น มักมีเหตุผลบังคับ)
- must = ต้อง , จำเป็นต้อง
หมายเหตุ have to ความหมายคล้ายเท่ากับ must ซึ่ง must จะหนักแน่นกว่าเล็กน้อย
want to =wanna ต้องการ, อยาก(อยากกิน, อยากเที่ยวฯล)


สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้เกิด เราใช้
- could + have + V3
- would + have + V3
- should + have + V3


คำย่อภาษาพูด
- going to คำย่อ gonna(เก้อนน่ะ) / จะ
- got to คำย่อ gotta (ก๊อดด่ะ) /จำเป็นต้อง
- want to คำย่อ wanna (ว้อนน่ะ) /อยากจะ, ต้องการที่จะ
- need to คำย่อ needa จำเป็น

ตัวอย่างการใช้ got to = gotta
- I have got to...= I've gotta...
- I have got to go get a hircut.
- I've gotta go get a hircut.

การใช้ Auxiliary Verb แหล่งค้นคว้าภายนอก
อาจารย์อดัม : การออกเสียง

การใช้ Auxiliary Verb สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : Auxiliary Verb
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : Auxiliary Verb

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : Auxiliary Verb
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : Auxiliary Verb
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : Auxiliary Verb
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : Auxiliary Verb
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : Auxiliary Verb
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : Auxiliary Verb
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : Auxiliary Verb
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : Auxiliary Verb

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : Auxiliary Verb
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : Auxiliary Verb
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : Auxiliary Verb

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment